Vytvořte fakturu

SINOP ALFA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SINOP ALFA
IČO 35722118
TIN 2020203526
DIČ SK2020203526
Datum vytvoření 10 Červenec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SINOP ALFA
Bratislavská 81
90201
Pezinok
Financial information
Prodej a příjem 2 886 835 €
Zisk 260 039 €
Vlastní kapitál 429 396 €
Kontaktní informace
Email sinopalfa@sinopalfa.sk
webové stránky http://www.sinop.sk
Telefon(y) +421336422255
Fax(y) 0336422255
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 992,208
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 29,375
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
A.I.1. Aktivovaných vývojových nákladů (012) - /072, 091A/ 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 0
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 0
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 0
7. Zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) - /095A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 29,375
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 4,979
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 0
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 24,396
4. Rostoucí celky trvalých porostů (025) - /085, 092A/ 0
5. Základní stádo a návrh zvířata (026) - /086, 092A/ 0
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 0
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 0
9. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097) +/- 098 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 0
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 0
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 0
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 0
4. Půjčky na přidružené subjekty (066A) - /096A/ 0
5. Výpůjčky za přiměřené účasti kromě přidružené subjekty (066A) - /096A/ 0
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 0
7. Dluhové cenné papíry a ostatní dlouhodobý finanční majetek (065A, 069A,06XA) - /096A/ 0
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 0
9. Účty v bankách s časem závazku delší než jeden rok (22XA) 0
10. Získala dlouhodobý finanční majetek (043) - /096A/ 0
11. Zálohy na dlouhodobý finanční majetek (053) - /095A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 960,820
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 552,998
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 0
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 0
3. Výrobky (123) - /194/ 0
4. Zvířata (124) - /195/ 0
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 552,998
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 0
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 550
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 0
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 0
6. Pohledávky z derivátových operací (373A, 376A) 0
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 550
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 257,477
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 257,409
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 257,409
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 0
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ 0
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 68
8. Pohledávky z derivátových operací (373A, 376A) 0
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 0
B.IV.1. Krátkodobý finanční majetek v dceřiných subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
2. Krátkodobý finanční majetek bez krátkodobá finanční aktiva v přidružených subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
3. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (252) 0
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 149,795
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 11,104
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 138,691
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,013
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 0
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,013
3. Příjmy příštích období dlouhodobé (385A) 0
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 0
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 992,208
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 367,337
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
2. Změna základního kapitálu +/- 419 0
3. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) 0
A.II. Emisní ážio (412) 0
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 0
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 0
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 0
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 0
2. Ostatní fondy (427, 42X) 0
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 0
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 0
2. Přecenění rozdílů z kapitálových účastí (+/- 415) 0
3. Oceňovací rozdíly z přecenění na fúze, fúze a rozdělení (+/- 416) 0
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 99,995
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 99,995
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) 0
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 260,039
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 624,502
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 10,526
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 475A, 476A) 0
1.b. Závazky z obchodního styku v rámci přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (321A, 475A, 476A) 0
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 0
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (471A, 47XA) 0
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (471A, 47XA) 0
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 0
6. Long-term advance payments received (475A) 0
7. Dlouhodobé směnky k úhradě (478A) 0
8. Vydané dluhopisy (473A/-/255A) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 10,526
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 0
11. Dlouhodobé závazky z derivátových operací (373A, 377A) 0
12. Odložený daňový závazek (481A) 0
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 0
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 0
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 0
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 605,187
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 135,968
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 0
1.b. Závazky z obchodního styku v rámci přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 0
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 135,968
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 0
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 0
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 394,794
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 11,512
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 7,755
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 55,158
9. Závazky z derivátových operací (373A, 377A) 0
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 0
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 8,789
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 8,789
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 0
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 369
C.1. Výdaje příštích období dlouhodobé (383A) 0
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 369
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 0
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,877,608
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,886,835
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,877,608
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 0
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 0
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
V. Aktivace (účtová skupina 62) 0
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 7,500
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,727
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,546,089
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,978,565
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 46,175
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 0
D. Služby (účtová skupina 51) 134,793
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 337,834
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 259,770
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 0
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 72,196
4. Sociální náklady (527, 528) 5,868
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,444
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 21,672
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 21,672
2. Ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotného majetku a hmotného dlouhodobého majetku (+/-) (553) 0
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 1,670
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 6,066
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 17,870
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 340,746
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 718,075
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 192
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 0
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 0
IX.1. Výnosy z cenných papírů a podílů z přidružené subjekty (665) 0
2. Výnosy z cenných papírů a podílů v poměru účasti kromě tržeb z přidružené subjekty (665) 0
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku-sum (r. 36 r. 38) 0
X.1. Výnosy z krátkodobého finančního majetku z přidružené subjekty (666A) 0
2. Výnosy z krátkodobého finančního majetku v přiměřené účasti kromě tržeb z přidružené subjekty (666A) 0
3. Ostatní výnosy z krátkodobého finančního majetku (666A) 0
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 10
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 0
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 10
XII. Kurzové zisky (663) 113
XIII. Výnosy z přecenění cenných papírů a výnosy z derivátových operací (664, 667) 0
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 69
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,971
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 0
L. Náklady krátkodobý finanční majetek (566) 0
M. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) 0
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 0
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 0
2. Ostatní náklady (562A) 0
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 478
P. Náklady z přecenění cenných papírů a náklady na derivátové operace (564, 567) 0
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,493
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,779
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 338,967
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 78,928
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 81,596
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -2,668
S. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/- 596) 0
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 260,039
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35722118 TIN: 2020203526 DIČ: SK2020203526
 • Sídlo: SINOP ALFA, Bratislavská 81, 90201, Pezinok
 • Datum vytvoření: 10 Červenec 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Jiří Brečka 42 Jivno 373 71 Česká republika 21.01.2009
  Ing. Václav Študlar Witthanova 553 Včelná 373 82 Česká republika 21.01.2009
  Ivan Lobík Senecká 31 Pezinok 902 01 05.10.2009
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  SINOP CB a.s. 6 639 € (100%) Praha 130 00 Česká republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   01.10.2012Nové sidlo:
   Bratislavská 81 Pezinok 902 01
   30.09.2012Zrušené sidlo:
   Bratislavská 85/198 Pezinok 902 01
   13.01.2010Noví spoločníci:
   SINOP CB a.s. Jeseniova 2851/32 Praha 130 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ivan Lobík Senecká 31 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 05.10.2009
   12.01.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jiří Břečka 42 Jivno 373 71 Česká republika
   Ing. Václav Študlar Witthanova 553 Včelná 373 82 Česká republika
   Ing. Václav Kříž Kodetka - Okružní 89 Rudolfov 373 71 Česká republika
   17.02.2009Noví spoločníci:
   Ing. Jiří Břečka 42 Jivno 373 71 Česká republika
   Ing. Václav Študlar Witthanova 553 Včelná 373 82 Česká republika
   16.02.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jiří Břečka Witthanova 553 Včelná 373 82 Česká republika
   Ing. Václav Študlar 42 Jivno 373 71 Česká republika
   21.01.2009Nové obchodné meno:
   SINOP ALFA, s. r. o.
   Nové sidlo:
   Bratislavská 85/198 Pezinok 902 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Jiří Břečka Witthanova 553 Včelná 373 82 Česká republika
   Ing. Václav Študlar 42 Jivno 373 71 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jiří Brečka 42 Jivno 373 71 Česká republika
   Ing. Václav Študlar Witthanova 553 Včelná 373 82 Česká republika
   20.01.2009Zrušené obchodné meno:
   SINOP - ALFA, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Bratislavská 83 Pezinok 902 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jiří Břečka J. Murgaša 3174/40 Nové Zámky 940 01
   Ing. Václav Študlar J. Murgaša 3174/40 Nové Zámky 940 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jiří Brečka J.Murgaša 3174/40 Nové Zámky 940 01
   Ing. Václav Študlar J.Murgaša 3174/40 Nové Zámky 940 01
   19.09.2001Nové predmety činnosti:
   montáže a opravy chadiarenských zariadení
   montáže a opravy elektrozariadení
   11.05.2001Noví spoločníci:
   Ing. Jiří Břečka J. Murgaša 3174/40 Nové Zámky 940 01
   Ing. Václav Kříž Kodetka - Okružní 89 Rudolfov 373 71 Česká republika
   10.05.2001Zrušeny spoločníci:
   SINOP, s.r.o., IČO 63886359 Františka Ondříčka 8 České Budějovice Česká republika
   15.01.2001Noví spoločníci:
   Ing. Václav Študlar J. Murgaša 3174/40 Nové Zámky 940 01
   14.01.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Kralovič Mariánska 8 Bratislava
   23.05.2000Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jiří Brečka J.Murgaša 3174/40 Nové Zámky 940 01
   Ing. Václav Študlar J.Murgaša 3174/40 Nové Zámky 940 01
   22.05.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Martin Kralovič Mariánska 8 Bratislava
   28.10.1998Noví spoločníci:
   SINOP, s.r.o., IČO 63886359 Františka Ondříčka 8 České Budějovice Česká republika
   Ing. Martin Kralovič Mariánska 8 Bratislava
   27.10.1998Zrušeny spoločníci:
   SINOP, s.r.o., IČO 63886359 Františka Ondříčka 8 České Budějovice Česká republika
   Ing. Martin Kralovič Mariánska 8 Bratislava
   10.07.1997Nové obchodné meno:
   SINOP - ALFA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislavská 83 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečným spotrebiteľom /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   SINOP, s.r.o., IČO 63886359 Františka Ondříčka 8 České Budějovice Česká republika
   Ing. Martin Kralovič Mariánska 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Martin Kralovič Mariánska 8 Bratislava