Vytvořte fakturu

IDO HUTNÝ PROJEKT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 26.10.2015
Basic information
Obchodní název IDO HUTNÝ PROJEKT
IČO 35722371
TIN 2020267612
DIČ SK2020267612
Datum vytvoření 15 Červenec 1997
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo IDO HUTNÝ PROJEKT
Lakeside Park 01, Tomášikova 64
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 5 872 595 €
Zisk -353 967 €
Kapitál 2 811 747 €
Vlastní kapitál -293 074 €
Kontaktní informace
Email hupro@hupro.sk
Telefon(y) 0232177216, 0232177296, 0232177303, 0232177304, 0232177240
Fax(y) 0232177401
Date of updating data: 26.10.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,464,897
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 122,795
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 97,696
2. Software (013) - /073, 091A/ 97,696
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 25,099
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 12,915
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 12,184
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,198,294
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 189
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 189
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 294,082
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 294,082
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,320,070
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,292,889
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,292,889
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 21,158
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 173
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 5,850
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 583,953
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,956
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 580,997
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 143,808
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 20,938
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 122,870
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,464,897
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -647,041
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 182,512
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 182,512
A.II. Emisní ážio (412) 21,364
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 36,506
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 36,506
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -95,577
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) -97,922
2. Přecenění rozdílů z kapitálových účastí (+/- 415) 2,345
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -437,879
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 3,569,537
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -4,007,416
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -353,967
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,111,938
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 21,891
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 21,891
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,916,387
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 891,247
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 891,247
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 741,601
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 124,631
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 253,790
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 905,118
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 173,660
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 77,585
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 96,075
Date of updating data: 26.10.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 5,844,417
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 5,872,595
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 5,844,417
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 6,798
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 21,380
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,097,872
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 103,560
D. Služby (účtová skupina 51) 1,786,210
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 3,382,008
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 2,502,621
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 816,588
4. Sociální náklady (527, 528) 62,799
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,062
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 55,108
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 55,108
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 46
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 768,878
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -225,277
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,954,647
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 77
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 76
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 76
XII. Kurzové zisky (663) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,096
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 437
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,659
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,019
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -227,296
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 126,671
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 28,731
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 97,940
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -353,967
Date of updating data: 26.10.2015
Date of updating data: 26.10.2015