Vytvořte fakturu

Spinner - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 28.04.2016
Basic information
Obchodní název Spinner
IČO 35722550
TIN 2020241685
DIČ SK2020241685
Datum vytvoření 17 Červenec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Spinner
Miletičova 5
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 948 850 €
Zisk 5 744 €
Kapitál 1 598 177 €
Vlastní kapitál 295 467 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0252932903, 0903408613
Mobile(y) +421903184046, +421903408613, +421903408995, +421903771553, 0903408613
Date of updating data: 28.04.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,062,448
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 654,888
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 15,371
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 15,371
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 638,567
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 234,651
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 400,429
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 3,487
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 950
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 950
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,405,073
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 13,114
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 13,114
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,247,781
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 694,801
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 694,801
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 21,154
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,655
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 528,171
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 144,178
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,919
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 140,259
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,487
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,487
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,062,448
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 433,166
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 9,958
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 9,958
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 228,178
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 10,423
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 10,423
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 178,863
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 178,863
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,744
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,629,180
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 160,547
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (471A, 47XA) 89,500
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 63,531
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 7,516
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 218,805
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,178,013
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 842,314
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 842,314
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 74,208
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 16,589
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 9,694
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,183
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 227,025
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 13,255
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 13,255
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 58,560
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 102
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 102
Date of updating data: 28.04.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 3,900,553
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,948,850
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 34,983
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 3,865,570
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 38,800
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,497
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,931,188
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 24,735
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 51,823
D. Služby (účtová skupina 51) 3,353,047
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 383,961
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 271,274
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 94,339
4. Sociální náklady (527, 528) 18,348
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 248
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 94,913
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 94,913
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 17,541
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 1,016
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,904
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 17,662
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 470,948
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9,724
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 9,724
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 9,724
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 16,861
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 14,307
2. Ostatní náklady (562A) 14,307
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 11
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,543
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,137
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 10,525
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 4,781
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 4,781
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,744
Date of updating data: 28.04.2016
Date of updating data: 28.04.2016