Vytvořte fakturu

MEC Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 24.09.2015
Basic information
Obchodní název MEC Slovakia
IČO 35722908
TIN 2020250881
DIČ SK2020250881
Datum vytvoření 26 Červen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MEC Slovakia
Karadžičova 8
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 25 968 175 €
Zisk 165 822 €
Kapitál 10 254 309 €
Vlastní kapitál 468 296 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0257880410, 0257880411
Fax(y) 0257880413
Date of updating data: 24.09.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 5,614,808
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 68,827
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 2,476
2. Software (013) - /073, 091A/ 2,476
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 61,351
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 11,760
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 31,206
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 18,385
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 5,000
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 5,000
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,490,217
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 7,087
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 7,087
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 5,445,826
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 5,404,639
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,404,639
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 41,187
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 37,304
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,642
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 34,662
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 55,764
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 55,764
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,614,808
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 385,940
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 16,597
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 16,597
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 4,958
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,958
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 198,563
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 198,563
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 165,822
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,226,722
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 569
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 569
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 4,758,594
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 4,475,349
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,475,349
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 82,112
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 39,926
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 32,489
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 128,718
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 79,385
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 71,380
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 8,005
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 388,174
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 2,146
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 2,146
Date of updating data: 24.09.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 25,820,126
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 25,968,175
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 25,820,126
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,900
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 146,149
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 25,715,536
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 42,195
D. Služby (účtová skupina 51) 24,610,626
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,018,890
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 738,705
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 239,813
4. Sociální náklady (527, 528) 40,372
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,995
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 31,122
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 31,122
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -2,194
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,902
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 252,639
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,167,305
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,991
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 638
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 638
XII. Kurzové zisky (663) 1,353
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 9,676
M. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) -410
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 3,382
2. Ostatní náklady (562A) 3,382
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,258
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 5,446
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,685
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 244,954
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 79,132
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 69,296
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 9,836
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 165,822
Date of updating data: 24.09.2015
Date of updating data: 24.09.2015