Vytvořte fakturu

MARINEA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 23.11.2015
Basic information
Obchodní název MARINEA
IČO 35722932
TIN 2020990939
DIČ SK2020990939
Datum vytvoření 22 Červenec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MARINEA
Bodrocká 13
82107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 706 005 €
Zisk -268 311 €
Kapitál 972 127 €
Vlastní kapitál 25 306 €
Kontaktní informace
Email regatasp@stonline.sk
Telefon(y) 0902900900
Mobile(y) 0902900900
Date of updating data: 23.11.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 414,185
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 27,315
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 27,315
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 27,315
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 386,757
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 33
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 33
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 0
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 272,355
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 173,473
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 173,473
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 98,782
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 100
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 114,369
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,559
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 110,810
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 113
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 113
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 414,185
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -243,006
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 719
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 719
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 17,947
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 17,947
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -268,311
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 657,191
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 657,191
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 960
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 960
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 653,154
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,077
Date of updating data: 23.11.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 6,000
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 706,005
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 6,000
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 700,000
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 941,986
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 311
D. Služby (účtová skupina 51) 1,181
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,204
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 23,040
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 23,040
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 913,925
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 325
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -235,981
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,508
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 10
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 10
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 29,458
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 29,348
2. Ostatní náklady (562A) 29,348
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 110
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -29,448
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -265,429
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,882
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,882
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -268,311
Date of updating data: 23.11.2015
Date of updating data: 23.11.2015