Vytvořte fakturu

Stavebné bytové družstvo SLOVBYT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.04.2016
Basic information
Obchodní název Stavebné bytové družstvo SLOVBYT
Stav V likvidaci
IČO 35723084
TIN 2021348472
DIČ SK2021348472
Datum vytvoření 25 Červen 1997
Company category Družstvo
Sídlo Stavebné bytové družstvo SLOVBYT
Višňová 7/A
83101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 15 493 €
Zisk -3 431 €
Kapitál 208 382 €
Vlastní kapitál 21 528 €
Date of updating data: 25.04.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 87,277
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 95,251
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 95,251
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 25,593
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 54,985
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 14,673
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 -7,641
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) -10,534
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ -10,534
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,205
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,205
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 688
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 66
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 622
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) -333
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) -333
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 87,277
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 18,097
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 1,660
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 1,660
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 166
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 166
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 19,702
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 76,854
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -57,152
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,431
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 69,180
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 4,512
6. Long-term advance payments received (475A) 996
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 170
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 3,346
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 64,668
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,303
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,303
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 60,930
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 305
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 171
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 959
Date of updating data: 25.04.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 15,493
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 15,493
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 15,493
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 17,902
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 3,886
D. Služby (účtová skupina 51) 2,794
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 5,711
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 4,224
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,487
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 5,511
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 5,511
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,409
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 8,813
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 62
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 62
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -62
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,471
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -3,431
Date of updating data: 25.04.2016
Date of updating data: 25.04.2016