Vytvořte fakturu

DAVAS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 24.08.2015
Basic information
Obchodní název DAVAS
Stav Zničeno
IČO 35723106
TIN 2020250672
DIČ SK2020250672
Datum vytvoření 11 Červenec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DAVAS
Matejkova 5/A
84105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 702 479 €
Zisk -28 363 €
Kapitál 231 790 €
Vlastní kapitál -33 094 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0220765544
Date of updating data: 24.08.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 149,195
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 97,827
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 97,827
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 2,862
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 93,835
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,130
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 51,329
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 50,081
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 47,408
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 47,408
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 17
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,656
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,248
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,248
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 39
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 39
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 149,195
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -61,457
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -40,066
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -40,066
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -28,363
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 210,652
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 34
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 34
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 210,618
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 185,440
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 185,440
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 22,298
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,880
Date of updating data: 24.08.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 702,479
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 679,405
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 7,500
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 15,564
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 726,612
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 665,689
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 4,088
D. Služby (účtová skupina 51) 11,396
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 16,425
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 12,011
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 4,160
4. Sociální náklady (527, 528) 254
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 364
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 6,622
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 6,622
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 22,003
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 25
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -24,133
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,732
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 13
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 13
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 13
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,361
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,361
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,348
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -25,481
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,882
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,882
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -28,363
Date of updating data: 24.08.2015
Date of updating data: 24.08.2015
 • IČO :35723106 TIN: 2020250672 DIČ: SK2020250672
 • Sídlo: DAVAS, Matejkova 5/A, 84105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 11 Červenec 1997
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   09.01.2015Noví spoločníci:
   IVP o.z. Mierové nám. 8 Trenčín 911 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jana Turčeková Sklabiňa 63 Sklabiňa 038 03 Vznik funkcie: 17.12.2014
   08.01.2015Zrušeny spoločníci:
   Dušan Dávid Veternicova 29 Bratislava
   MUDr. Iveta Vaverková Nad Lúčkami 33 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dušan Dávid Veternicova 29 Bratislava
   Július Dávid Beniakova 26 Bratislava
   24.05.2007Nové sidlo:
   Matejkova 5/A Bratislava 841 05
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľnosti
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   prieskum trhu a verejnej mienky
   Noví spoločníci:
   Dušan Dávid Veternicova 29 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Július Dávid Beniakova 26 Bratislava
   23.05.2007Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 4 Bratislava 831 04
   Zrušeny spoločníci:
   Dušan Dávid Bagarova 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Július Dávid Veternicova 29 Bratislava
   21.09.2004Nové predmety činnosti:
   prenájom strojov, prístrojov a zariadení
   prenájom vozidiel
   poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Dušan Dávid Bagarova 8 Bratislava
   MUDr. Iveta Vaverková Nad Lúčkami 33 Bratislava 841 05
   20.09.2004Zrušeny spoločníci:
   Dušan Dávid Bagarova 8 Bratislava
   MUDr. Iveta Vaverková Nad Lúčkami 33 Bratislava 841 05
   06.03.2002Noví spoločníci:
   Dušan Dávid Bagarova 8 Bratislava
   MUDr. Iveta Vaverková Nad Lúčkami 33 Bratislava 841 05
   05.03.2002Zrušeny spoločníci:
   Dušan Dávid Bagarova 8 Bratislava
   MUDr. Iveta Vaverková Nad Lúčkami 33 Bratislava 841 05
   14.09.2000Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 4 Bratislava 831 04
   Nové predmety činnosti:
   poľnohospodárstvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov
   Noví spoločníci:
   Dušan Dávid Bagarova 8 Bratislava
   MUDr. Iveta Vaverková Nad Lúčkami 33 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Dušan Dávid Veternicova 29 Bratislava
   13.09.2000Zrušené sidlo:
   Páričkova 24 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   SAMS, s r.o. IČO: 31 343 023 Páričkova 24 Bratislava
   Dušan Dávid Bagarova 8 Bratislava
   Juraj Varga Žitavská 5 Senec
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Varga Žitavská 5 Bratislava
   11.07.1997Nové obchodné meno:
   DAVAS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Páričkova 24 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   nákup tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   nákladná autodoprava pre potreby spoločnosti a pre iných prepravcov
   Noví spoločníci:
   SAMS, s r.o. IČO: 31 343 023 Páričkova 24 Bratislava
   Dušan Dávid Bagarova 8 Bratislava
   Juraj Varga Žitavská 5 Senec
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Július Dávid Veternicova 29 Bratislava
   Juraj Varga Žitavská 5 Bratislava