Vytvořte fakturu

MAXO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MAXO
IČO 35723238
TIN 2020228496
DIČ SK2020228496
Datum vytvoření 23 Červenec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MAXO
Teplická 1
83102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 499 635 €
Zisk -28 628 €
Kapitál 118 977 €
Vlastní kapitál -35 090 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0262522723, 0262522722, 0917630217
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 98,130
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 15,341
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 15,341
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 15,341
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 38,715
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 9,372
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 83
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 9,289
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 1,418
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 1,418
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,418
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 16,229
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 16,229
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 16,229
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 11,696
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,872
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 9,824
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 44,074
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 44,074
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 98,130
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -63,718
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 3,319
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -45,712
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 25,647
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -71,359
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -28,628
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 161,848
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 936
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 936
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 158,196
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 72,574
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 72,574
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 81,322
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 687
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,000
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,613
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,716
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,716
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 499,636
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 499,635
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 3,810
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 495,656
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 169
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 521,999
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 3,044
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 12,078
D. Služby (účtová skupina 51) 458,352
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 39,219
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 28,278
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 9,775
4. Sociální náklady (527, 528) 1,166
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 400
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 8,381
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 8,381
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 525
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -22,364
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 25,992
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,305
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 13
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 5,292
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,304
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -27,668
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -28,628
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015