Vytvořte fakturu

Technopol International - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 27.01.2016
Basic information
Obchodní název Technopol International
IČO 35723343
TIN 2020210027
DIČ SK2020210027
Datum vytvoření 24 Červenec 1997
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo Technopol International
Kutlíkova 17
85250
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 9 614 977 €
Zisk 209 419 €
Kapitál 19 078 160 €
Vlastní kapitál 17 786 401 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0268286111, 0268286115, 0268286130, 0268286184, 0268286191, 0268286193, 0268286281
Mobile(y) 0903214263, 0903228004, 0903257267
Fax(y) 0263812180
Date of updating data: 27.01.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 20,932,634
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,091,379
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 750,711
2. Software (013) - /073, 091A/ 45,911
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 100
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 625,605
7. Zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) - /095A/ 79,095
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 605,728
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 90,705
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 382,445
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 132,578
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 734,940
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 5,100
5. Výpůjčky za přiměřené účasti kromě přidružené subjekty (066A) - /096A/ 729,840
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 18,745,895
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 2,431,609
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,543
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,430,066
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 395,857
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 0
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 395,857
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 11,837,331
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 7,010,470
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,010,470
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 2,461,806
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,365,055
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 4,081,098
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 15,044
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 4,066,054
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 95,360
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 95,360
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 20,932,634
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 17,995,819
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 2,190,840
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 2,190,840
A.II. Emisní ážio (412) 10,045,951
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 5,078,670
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 338,440
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 338,440
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 132,499
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 132,499
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 209,419
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,936,815
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 182,979
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 132,776
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 20,642
12. Odložený daňový závazek (481A) 29,561
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 1,245
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 1,245
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,552,633
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,039,071
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,039,071
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 58,747
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 37,184
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 417,324
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 307
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 197,126
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 71,684
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 125,442
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,832
Date of updating data: 27.01.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 9,562,184
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 9,614,977
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 5,416,960
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 7,800
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 4,137,424
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 618
V. Aktivace (účtová skupina 62) 2,799
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 8,323
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 41,053
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,737,848
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 5,226,930
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 846,364
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 4,330
D. Služby (účtová skupina 51) 1,775,294
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,400,060
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,029,128
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 334,448
4. Sociální náklady (527, 528) 36,484
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 27,003
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 338,804
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 338,804
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -8,334
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 127,397
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -122,871
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,712,683
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 332,704
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 272,717
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 170,021
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 102,696
XII. Kurzové zisky (663) 59,986
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 24,314
M. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) -2,570
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 24
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 24
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 8,795
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 18,065
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 308,390
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 185,519
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) -23,900
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,856
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -27,756
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 209,419
Date of updating data: 27.01.2016
Date of updating data: 27.01.2016