Vytvořte fakturu

SCHNEIDER ELECTRIC SLOVAKIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 06.10.2016
Basic information
Obchodní název SCHNEIDER ELECTRIC SLOVAKIA
IČO 35723394
TIN 2020267744
DIČ SK2020267744
Datum vytvoření 26 Červen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SCHNEIDER ELECTRIC SLOVAKIA
Karadžičova 16
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 31 010 129 €
Zisk 1 003 532 €
Kapitál 14 977 938 €
Vlastní kapitál 231 519 €
Kontaktní informace
Email sk.schneider@sk.schneider-electric.com
webové stránky http://www.schneider-electric.sk
Telefon(y) +421245524000, +421850123455, +421245524010, +421245640051
Fax(y) 0245524000
Date of updating data: 06.10.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 11,609,612
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 189,902
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 189,902
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 92,742
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 54,463
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 42,697
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 10,227,567
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 379,043
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 110,564
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 12,497
3. Výrobky (123) - /194/ 13,752
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 242,230
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 346,932
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 346,932
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 8,315,425
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 8,302,047
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,226,572
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,075,475
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 13,378
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,186,167
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,619
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,182,548
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,192,143
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 154,714
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 1,037,429
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 11,609,612
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,258,167
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 1,500,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 1,500,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 100,000
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 100,000
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -1,345,365
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -1,345,365
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,003,532
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,167,955
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 50,863
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 50,863
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 96,118
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 96,118
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 8,639,323
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 7,382,344
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,329,487
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,052,857
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 231,812
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 163,806
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 858,544
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,817
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,381,651
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 153,996
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,227,655
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 183,490
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 183,490
Date of updating data: 06.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 31,028,391
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 31,010,129
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 12,994,734
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 10,891,374
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 7,142,283
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -41,106
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 22,844
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 29,579,822
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 8,812,761
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 6,720,304
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 350
D. Služby (účtová skupina 51) 8,173,491
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 5,858,426
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 4,211,576
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,460,823
4. Sociální náklady (527, 528) 186,027
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 7,236
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 116,973
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 116,973
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -175,265
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 65,546
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,430,307
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 7,280,379
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 96
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 89
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 89
XII. Kurzové zisky (663) 7
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 18,484
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 7,380
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 7,380
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,102
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 10,002
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -18,388
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,411,919
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 408,387
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 453,213
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -44,826
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,003,532
Date of updating data: 06.10.2016
Date of updating data: 06.10.2016