Vytvořte fakturu

DOPRASTAV EXPORT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 23.06.2016
Basic information
Obchodní název DOPRASTAV EXPORT
IČO 35723696
TIN 2020228265
DIČ SK2020228265
Datum vytvoření 29 Červenec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DOPRASTAV EXPORT
Staviteľská 5
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 17 183 158 €
Zisk 171 286 €
Kapitál 8 094 135 €
Vlastní kapitál 1 990 894 €
Kontaktní informace
Email doprastav.export@nextra.sk
webové stránky http://www.dpse.sk
Telefon(y) +421244873466
Fax(y) 0244888656
Date of updating data: 23.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 8,696,653
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 865,013
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 865,013
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 218,911
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 538,163
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 107,282
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 657
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,820,715
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 14,314
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 14,314
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 1,025,922
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 1,011,146
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,011,146
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 14,776
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 6,526,353
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 5,559,032
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,559,032
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 479,894
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 469,712
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 17,715
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 254,126
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 11,548
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 242,578
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 10,925
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 10,925
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 8,696,653
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,159,865
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 16,862
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 16,862
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -6,639
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) -6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,971,717
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,971,717
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 171,286
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,536,788
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 84,737
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 47,957
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 475A, 476A) 31,670
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 16,287
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 21,803
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 14,977
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 12,361
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 12,361
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 4,085,947
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,544,420
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 576,115
1.b. Závazky z obchodního styku v rámci přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 188,571
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,779,734
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 194,116
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 79,021
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 259,455
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 8,935
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 131,733
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 131,733
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,222,010
Date of updating data: 23.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 17,132,904
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 17,183,158
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 120,054
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 10,120,326
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 6,892,524
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 300
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 49,954
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 16,809,757
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 120,054
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,418,614
D. Služby (účtová skupina 51) 9,345,802
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 4,158,689
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 3,289,102
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 824,215
4. Sociální náklady (527, 528) 45,372
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 60,247
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 110,889
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 110,889
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 1,737
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 431,881
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 161,844
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 373,401
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,248,434
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 28,554
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3,816
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3,816
XII. Kurzové zisky (663) 24,737
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 174,378
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 69,459
2. Ostatní náklady (562A) 69,459
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 83,430
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 21,489
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -145,824
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 227,577
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 56,291
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 39,101
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 17,190
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 171,286
Date of updating data: 23.06.2016