Vytvořte fakturu

BSP Consulting - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název BSP Consulting
IČO 35723718
TIN 2020267810
DIČ SK2020267810
Datum vytvoření 22 Červenec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BSP Consulting
K Železnej studienke 27
81104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 463 634 €
Zisk 6 887 €
Kapitál 223 694 €
Vlastní kapitál 132 934 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0262521581, 0220903500, 59356735
Fax(y) 0254777638
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 309,881
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 25,775
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 25,775
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 25,775
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 284,106
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 82,135
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 81,637
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 81,637
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 120
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 378
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 117
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 117
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 201,854
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 5,553
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 196,301
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 309,881
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 139,820
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,194
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,194
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 10,509
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 10,509
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 89,230
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 89,230
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,887
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 170,061
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 63,017
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 63,017
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 91,997
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 37,432
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 37,432
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 30,077
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 7,307
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 17,171
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 10
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 15,047
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 15,047
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 463,634
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 463,634
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 463,634
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 450,867
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 26,448
D. Služby (účtová skupina 51) 78,221
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 327,720
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 251,439
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 57,385
4. Sociální náklady (527, 528) 18,896
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,494
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 16,968
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 16,968
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 16
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 12,767
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 358,965
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 15
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 15
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 15
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,927
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,927
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,912
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 7,855
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 968
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 968
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,887
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015