Vytvořte fakturu

CONSEC - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název CONSEC
IČO 35724137
TIN 2021359098
DIČ SK2021359098
Datum vytvoření 22 Červenec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CONSEC
Vozárova 1
04017
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 20 235 €
Zisk 1 465 €
Kapitál 21 475 €
Vlastní kapitál 19 674 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0557283810
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 37,210
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 17,522
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 17,522
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 17,522
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 19,222
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 80
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 80
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 16,909
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 16,909
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 16,909
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,233
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 10
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,223
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 466
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 466
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 37,210
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 21,140
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 9,958
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 9,958
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 996
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 996
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 8,721
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 11,012
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -2,291
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,465
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 16,070
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 8,114
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 8,114
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 7,956
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 0
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 17
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,443
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 6,496
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 20,235
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 20,235
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 20,235
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 17,219
D. Služby (účtová skupina 51) 9,989
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 314
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 5,841
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 5,841
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,075
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,016
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 10,246
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 591
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 530
2. Ostatní náklady (562A) 530
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 61
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -591
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,425
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,465
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015