Vytvořte fakturu

Libellus - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Libellus
IČO 35724196
TIN 2020218596
DIČ SK2020218596
Datum vytvoření 31 Červenec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Libellus
Dobšinského 16
81105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 755 730 €
Zisk 254 267 €
Kapitál 851 296 €
Vlastní kapitál 203 658 €
Kontaktní informace
Email info@libellus.sk
webové stránky http://www.lawsystems.eu
Telefon(y) +421259205620
Fax(y) 0259205630
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 842,108
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 722,016
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 13,126
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 13,126
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 702,251
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 102,529
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 463,017
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 112,993
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 476
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 23,236
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 6,639
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 6,639
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 119,568
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 6,239
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 6,239
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 131,256
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 131,256
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 131,256
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 -17,927
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,175
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) -22,102
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 524
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 524
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 842,108
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 261,570
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 254,267
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 566,139
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 131,942
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 434,197
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 40,039
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 40,039
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 366,867
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,467
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 826
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 24,175
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 823
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 14,399
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 14,399
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 755,675
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 755,730
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 171,741
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 112,451
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 471,484
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 54
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 415,163
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 143,081
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 47,983
D. Služby (účtová skupina 51) 114,329
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 32,397
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 22,310
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 7,820
4. Sociální náklady (527, 528) 2,267
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,306
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 71,311
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 71,311
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,756
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 340,567
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 450,283
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 13,925
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 12,458
2. Ostatní náklady (562A) 12,458
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,467
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -13,924
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 326,643
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 72,376
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 72,376
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 254,267
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015