Vytvořte fakturu

ROZBORA DESIGN - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ROZBORA DESIGN
IČO 35724331
TIN 2020210445
DIČ SK2020210445
Datum vytvoření 05 Srpen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ROZBORA DESIGN
Kopčianska 8-10
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 27 802 €
Zisk -26 404 €
Kapitál 78 981 €
Vlastní kapitál -369 777 €
Kontaktní informace
Email photo@sugarfree.sk
Telefon(y) 0907133331, 0905310146
Mobile(y) 0905310146
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 96,341
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 31,998
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 196
2. Software (013) - /073, 091A/ 196
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 31,802
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 31,802
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 54,974
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 6,053
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 6,053
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 35,308
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 23,096
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 23,096
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 381
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 828
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 11,003
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 13,613
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 12,327
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,286
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 9,369
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 6,879
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 2,490
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 96,341
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -395,863
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 9,728
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 10,060
3. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) -332
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -379,519
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -379,519
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -26,404
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 492,204
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 8,108
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 398
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 7,710
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 480,729
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 26,291
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 26,291
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 90,817
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,027
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,016
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,725
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 359,853
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 809
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 809
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,516
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 42
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 27,415
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 27,802
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 7,746
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 19,669
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 387
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 50,236
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 15,563
D. Služby (účtová skupina 51) 13,816
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 12,369
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 8,550
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 3,013
4. Sociální náklady (527, 528) 806
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 452
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 6,426
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 6,426
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,610
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -22,434
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -1,964
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,010
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,560
2. Ostatní náklady (562A) 1,560
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,449
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,010
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -25,444
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -26,404
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015