Vytvořte fakturu

SMC Priemyselná automatizácia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 02.10.2015
Basic information
Obchodní název SMC Priemyselná automatizácia
IČO 35724340
TIN 2020267843
DIČ SK2020267843
Datum vytvoření 06 Srpen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SMC Priemyselná automatizácia
Fatranská ulica 1223
01301
Teplička nad Váhom
Financial information
Prodej a příjem 4 081 638 €
Zisk 233 360 €
Kapitál 6 017 233 €
Vlastní kapitál 5 708 211 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0255423065, 0424434207, 0413213211, 0413213218
Fax(y) 0413213210
Date of updating data: 02.10.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 6,244,666
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,055,762
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 5,247
2. Software (013) - /073, 091A/ 5,247
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 2,050,515
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 417,227
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,494,002
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 139,286
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,183,573
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 312,658
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 301
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 312,357
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 710,996
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 698,413
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 698,413
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 7,530
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 5,053
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 3,159,919
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,856
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 3,156,063
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 5,331
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,363
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 2,968
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 6,244,666
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,936,571
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 3,220,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 3,220,000
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 830
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 107,200
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 107,200
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 2,375,181
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,375,181
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 233,360
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 308,095
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 48,284
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,372
12. Odložený daňový závazek (481A) 46,912
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 206,369
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 12,566
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 12,566
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 38,656
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 34,762
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 22,672
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 97,713
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 53,442
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 14,937
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 38,505
Date of updating data: 02.10.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 3,924,462
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 4,081,638
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 3,845,172
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 79,290
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 155,924
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,252
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,772,533
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 2,410,311
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 114,501
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) -11,518
D. Služby (účtová skupina 51) 261,612
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 742,252
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 538,166
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 191,125
4. Sociální náklady (527, 528) 12,961
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 9,032
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 203,611
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 203,611
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 7,833
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 34,899
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 309,105
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,305,480
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6,989
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 6,978
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 6,978
XII. Kurzové zisky (663) 11
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,337
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 11
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,326
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 4,652
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 313,757
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 80,397
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 84,037
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -3,640
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 233,360
Date of updating data: 02.10.2015
Date of updating data: 02.10.2015