Vytvořte fakturu

PRUNUS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PRUNUS
IČO 35724447
TIN 2020218519
DIČ SK2020218519
Datum vytvoření 12 Srpen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PRUNUS
Záhradnícka 16464/74
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 79 056 €
Zisk 1 197 €
Kapitál 393 482 €
Vlastní kapitál 87 259 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 114,586
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 114,586
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3,449
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 265,180
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 2,363
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,985
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 15,179
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 379,766
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 88,456
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,772
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,772
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 677
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 79,810
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,197
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 291,310
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,844
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 245,766
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,613
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,531
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,643
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 236,979
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 43,700
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 79,056
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 7,192
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 67,269
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 4,555
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 40
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 73,975
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 5,672
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 20,376
C. Služby (účtová skupina 51) 21,806
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 15,442
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 642
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 9,535
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 502
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 5,081
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 26,607
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 2,924
M. Úrokové náklady (562) 2,629
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 72
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 223
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,924
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,157
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,197
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015