Vytvořte fakturu

Geoddat - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Geoddat
IČO 35724480
TIN 2020241762
DIČ SK2020241762
Datum vytvoření 13 Srpen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Geoddat
Pekná cesta 15/2457
83152
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 413 205 €
Zisk 917 €
Vlastní kapitál 303 361 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0243423578, 0243634539
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,815,637
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,655,838
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 2,655,838
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,289,936
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,356,594
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 9,308
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 149,236
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 48
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 48
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 104,999
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 104,999
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 104,999
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 44,189
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,146
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 42,043
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 10,563
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,863
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 8,700
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,815,637
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,943
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 4,450
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,450
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -2,063
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -2,063
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 917
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,780,084
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 15,702
6. Long-term advance payments received (475A) 15,364
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 338
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 1,240,907
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,512,475
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 83,486
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 83,486
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,408,382
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,290
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 250
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 18,158
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 909
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 11,000
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 25,610
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 25,610
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 412,014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 413,205
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 412,014
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,191
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 346,293
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 57,657
D. Služby (účtová skupina 51) 191,879
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 18,353
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 14,573
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 3,730
4. Sociální náklady (527, 528) 50
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 26,806
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 32,366
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 32,366
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 10,577
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,655
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 66,912
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 162,478
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 65,037
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 64,432
2. Ostatní náklady (562A) 64,432
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 605
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -65,035
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,877
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 917
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015