Vytvořte fakturu

TECHNOKLIMA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TECHNOKLIMA
IČO 35724528
TIN 2020218761
DIČ SK2020218761
Datum vytvoření 13 Srpen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TECHNOKLIMA
Líščie údolie 88
84104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 506 193 €
Zisk 48 484 €
Kapitál 1 055 364 €
Vlastní kapitál 893 399 €
Kontaktní informace
Email office@technoklima.com
webové stránky http://www.technoklima.com
Telefon(y) +421265442661, +421265442662, +421265442663, +421265442672, +421265442671, +421265442673
Fax(y) 0265442671, 0265442672
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 910,138
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 680,005
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 680,005
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 163,113
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 496,015
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 20,877
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 143,797
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 85,916
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 85,138
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 85,138
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 778
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 71
2. Krátkodobý finanční majetek bez krátkodobá finanční aktiva v přidružených subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 71
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 57,810
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 32,251
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 25,559
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 86,336
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 8,882
3. Příjmy příštích období dlouhodobé (385A) 77,454
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 910,138
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 240,766
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 35,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 35,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,500
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,500
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 153,778
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 153,778
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 48,488
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 666,113
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 6,206
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 5,235
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 971
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 35,421
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 608,360
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,909
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,909
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 590,885
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 6,469
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,780
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,317
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 5,862
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,862
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 10,264
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 3,259
C.1. Výdaje příštích období dlouhodobé (383A) 3,259
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 506,193
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 68
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 470,861
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2,000
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 33,264
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 516,008
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 68
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 40,826
D. Služby (účtová skupina 51) 204,566
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 157,234
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 114,357
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 39,285
4. Sociální náklady (527, 528) 3,592
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,552
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 102,346
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 102,346
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 1,539
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,877
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -9,815
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 225,469
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 70,002
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 70,000
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 70,000
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,823
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,572
2. Ostatní náklady (562A) 1,572
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 7,250
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 61,179
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 51,364
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 48,484
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015