Vytvořte fakturu

LIESKO-STAV - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název LIESKO-STAV
IČO 35724552
TIN 2020200743
DIČ SK2020200743
Datum vytvoření 13 Srpen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LIESKO-STAV
Športova 6
90045
Malinovo
Financial information
Prodej a příjem 730 895 €
Zisk 2 540 €
Kapitál 280 122 €
Vlastní kapitál 45 863 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421245955459
Fax(y) 0245955459
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 248,647
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 87,984
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 87,984
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 87,984
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 159,092
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 76,749
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 433
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 76,316
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 56,780
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 56,342
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 56,342
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 40
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 398
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 25,563
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,059
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 24,504
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,571
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,571
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 248,647
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 48,403
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 19,919
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 19,919
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 24,895
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,992
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,992
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 266
2. Ostatní fondy (427, 42X) 266
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -1,209
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 4,196
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -5,405
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,540
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 200,244
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 7,802
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,102
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 5,700
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 190,039
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 27,378
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 27,378
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 153,152
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,955
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,052
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,502
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,403
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,403
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 699,611
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 730,895
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 663,392
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 36,219
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 31,284
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 725,783
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 557,361
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 41,952
D. Služby (účtová skupina 51) 25,207
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 43,134
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 30,296
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 10,407
4. Sociální náklady (527, 528) 2,431
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,934
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 44,036
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 44,036
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 5,888
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,271
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,112
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 75,091
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,614
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 743
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 743
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 871
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,612
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,500
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,540
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015