Vytvořte fakturu

OMNITRADE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 21.11.2016
Basic information
Obchodní název OMNITRADE
IČO 35724633
TIN 2020267887
DIČ SK2020267887
Datum vytvoření 14 Srpen 1997
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo OMNITRADE
Miletičova 1
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 7 872 147 €
Zisk -5 088 096 €
Kapitál 21 897 081 €
Vlastní kapitál 13 488 293 €
Kontaktní informace
Email infocentrum@vratna.sk
webové stránky http://www.vratna.sk
Telefon(y) +421255574969
Date of updating data: 21.11.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 14,878,966
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 11,791,423
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 950
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 950
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 11,790,473
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 399,844
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 9,669,054
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,008,811
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 199,000
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 513,764
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,080,363
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 39,600
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 25,097
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 14,503
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 2,420,000
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 2,420,000
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,420,000
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 505,528
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 481,248
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 280,000
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 201,248
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 17,000
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 7,280
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 115,235
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 17,523
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 97,712
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 7,180
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 7,180
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 14,878,966
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,400,197
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 10,987,460
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 10,987,460
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 966,177
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,534,656
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,724,019
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -189,363
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,088,096
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,478,769
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,315,327
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 1,611,521
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 475A, 476A) 1,611,521
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 42,231
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 94,904
12. Odložený daňový závazek (481A) 566,671
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,317,901
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 186,846
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 66,729
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 120,117
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,844,412
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 34,611
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 43,708
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 201,326
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 6,998
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 39,041
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 39,041
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,806,500
Date of updating data: 21.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,402,875
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 7,872,147
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 80,233
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 180,685
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,141,957
V. Aktivace (účtová skupina 62) 18,353
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 4,174,402
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,276,517
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 12,818,773
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 36,108
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 639,303
D. Služby (účtová skupina 51) 1,140,306
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 758,861
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 525,564
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 21,510
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 185,696
4. Sociální náklady (527, 528) 26,091
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 21,589
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 680,278
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 523,237
2. Ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotného majetku a hmotného dlouhodobého majetku (+/-) (553) 157,041
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 9,209,861
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -3,373
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 335,840
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -4,946,626
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 605,511
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 26
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 7
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 7
XII. Kurzové zisky (663) 19
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 132,134
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 115,210
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 10,027
2. Ostatní náklady (562A) 105,183
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 131
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 16,793
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -132,108
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -5,078,734
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 9,362
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 6,482
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -5,088,096
Date of updating data: 21.11.2016