Vytvořte fakturu

KOFT Bratislava - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název KOFT Bratislava
IČO 35724731
TIN 2020228485
DIČ SK2020228485
Datum vytvoření 18 Srpen 1997
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo KOFT Bratislava
Jána Stanislava 28A
84105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 372 845 €
Zisk 173 831 €
Kapitál 3 851 102 €
Vlastní kapitál 3 801 502 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0250205200
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 4,270,371
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 4,135,459
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 182
2. Software (013) - /073, 091A/ 182
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,377,077
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 55,145
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,284,511
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 37,421
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 2,758,200
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 2,758,200
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 132,991
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 61
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 61
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 25
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 25
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 28,416
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 25,072
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 22,047
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,025
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,294
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 50
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 104,489
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,096
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 103,393
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,921
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,728
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 193
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,270,371
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,234,628
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 40,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 40,000
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 895,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 8,000
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 8,000
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 2,618,215
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 2,618,215
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 499,582
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 499,582
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 173,831
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 35,513
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 7,551
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 48
12. Odložený daňový závazek (481A) 7,503
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 24,993
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 13,652
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 13,652
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 4,928
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,340
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,029
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,044
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,969
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,969
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 230
C.1. Výdaje příštích období dlouhodobé (383A) 230
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 372,845
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 372,845
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 372,845
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 342,084
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 117,926
D. Služby (účtová skupina 51) 43,505
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 66,548
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 49,340
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 15,371
4. Sociální náklady (527, 528) 1,837
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,271
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 106,523
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 106,523
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,311
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 30,761
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 211,414
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 150,021
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 150,000
IX.1. Výnosy z cenných papírů a podílů z přidružené subjekty (665) 150,000
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 21
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 21
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 225
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 224
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 149,796
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 180,557
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 6,726
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 6,677
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 49
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 173,831
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015