Vytvořte fakturu

EOS KSI Slovensko - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 07.09.2016
Basic information
Obchodní název EOS KSI Slovensko
IČO 35724803
TIN 2020228320
DIČ SK2020228320
Datum vytvoření 13 Srpen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EOS KSI Slovensko
Pajštúnska 5
85102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 19 291 263 €
Zisk 5 489 489 €
Kapitál 28 096 192 €
Vlastní kapitál 6 381 588 €
Kontaktní informace
Email obchod@eos-ksi.sk
webové stránky http://www.eos-ksi.sk
Telefon(y) +421232300111, +421232300110, +421232300901
Mobile(y) +421911778075
Fax(y) 0232300110
Date of updating data: 07.09.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 30,349,318
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 318,921
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 1,987
2. Software (013) - /073, 091A/ 1,987
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 221,382
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 221,382
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 95,552
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 95,552
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 29,997,200
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 3,270,830
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 0
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 3,270,830
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 25,318,408
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 25,247,990
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,641
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 25,241,349
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,187
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 67,231
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,407,962
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 7,523
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,400,439
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 33,197
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 33,197
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 30,349,318
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,015,710
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 500,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 500,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 41,492
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 41,492
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,984,729
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,984,729
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,489,489
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 22,333,608
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,226
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,226
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 21,868,113
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 300,643
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 47,203
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 253,440
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 21,243,703
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 125,650
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 69,235
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 128,882
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 459,983
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 73,572
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 386,411
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,286
Date of updating data: 07.09.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 19,288,266
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 19,291,263
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,290,217
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 17,001,046
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10,969,114
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 151,793
D. Služby (účtová skupina 51) 2,767,612
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 2,869,944
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 2,128,366
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 642,711
4. Sociální náklady (527, 528) 98,867
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,471,569
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 112,156
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 112,156
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 3,098,167
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 497,873
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 8,322,149
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -629,188
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 743
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 207
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 207
XII. Kurzové zisky (663) 233
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 303
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,262,046
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,107,963
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 1,107,963
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,242
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 152,841
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,261,303
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 7,060,846
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,571,357
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,610,121
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -38,764
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,489,489
Date of updating data: 07.09.2016