Vytvořte fakturu

KOMPLET - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název KOMPLET
IČO 35724901
TIN 2020250914
DIČ SK2020250914
Datum vytvoření 13 Srpen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KOMPLET
Trebišovská 3
82102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 841 892 €
Zisk 13 233 €
Kapitál 99 544 €
Vlastní kapitál 13 327 €
Kontaktní informace
Email komplet@komplet.sk
webové stránky http://www.komplet.sk
Telefon(y) +421243427966, +421243427969
Mobile(y) +421905610190
Fax(y) 0243427969, 0243425998
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 115,534
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 18,766
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 18,766
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 18,766
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 95,357
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 12,774
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 9,386
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 3,388
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 126,583
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 126,583
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 126,583
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 47
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 47
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 -44,047
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 482
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) -44,529
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,411
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,411
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 115,534
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 22,902
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 2,365
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,365
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 13,233
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 92,632
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 14,872
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 11,339
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 11,339
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,533
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 77,760
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 53,604
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 53,604
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 5,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,677
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 781
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 16,698
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 842,975
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 841,892
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 544
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 841,348
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 818,404
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 470
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 263,696
D. Služby (účtová skupina 51) 513,885
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 20,074
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 15,216
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 4,019
4. Sociální náklady (527, 528) 839
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,549
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 18,730
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 18,730
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 23,488
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 63,841
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5,226
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 5,226
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 11,749
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 3,314
2. Ostatní náklady (562A) 3,314
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 8,435
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,523
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 16,965
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,732
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,732
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 13,233
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015