Vytvořte fakturu

PURO-KLIMA Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 08.09.2016
Basic information
Obchodní název PURO-KLIMA Slovakia
IČO 35725273
Datum vytvoření 15 Srpen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PURO-KLIMA Slovakia
Sládkovičova 10
92101
Piešťany
Financial information
Prodej a příjem 8 336 164 €
Zisk 17 427 €
Kapitál 6 292 496 €
Vlastní kapitál 407 573 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0376425785
Mobile(y) +421911927019
Date of updating data: 08.09.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 4,355,287
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 106,923
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 106,923
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 82,284
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 24,639
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,242,570
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 105,218
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 105,218
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 1,774,455
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 1,774,455
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,774,455
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 955,929
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 935,420
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 935,420
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 2,289
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 18,220
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,406,968
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,267
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,405,701
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 5,794
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 5,794
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,355,287
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 425,000
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,194
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,194
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 9,236
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 9,236
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 365,143
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 365,143
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 17,427
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,930,287
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 36,979
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 35,819
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,160
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 3,742,648
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,448,064
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,448,064
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 25,781
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 11,086
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 238,146
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 19,571
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 150,660
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 150,660
Date of updating data: 08.09.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 8,339,260
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 8,336,164
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 177,386
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 8,138,484
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 7,750
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 12,544
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,260,019
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 138,352
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,961,875
D. Služby (účtová skupina 51) 1,927,662
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 205,596
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 151,698
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 49,823
4. Sociální náklady (527, 528) 4,075
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,194
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 17,043
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 17,043
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 3,884
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 3,003,399
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,014
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 76,145
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,287,981
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,097
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 90
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 90
XII. Kurzové zisky (663) 3,007
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 18,477
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 3,890
2. Ostatní náklady (562A) 3,890
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 6,780
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 7,807
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -15,380
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 60,765
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 43,338
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 43,338
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 17,427
Date of updating data: 08.09.2016
Date of updating data: 08.09.2016