Vytvořte fakturu

L´ORÉAL Slovensko - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 07.11.2016
Basic information
Obchodní název L´ORÉAL Slovensko
IČO 35725354
TIN 2020241828
DIČ SK2020241828
Datum vytvoření 26 Srpen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo L´ORÉAL Slovensko
Nám. 1
81106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 30 384 694 €
Zisk 2 506 776 €
Kapitál 11 705 329 €
Vlastní kapitál 5 518 481 €
Kontaktní informace
Email info@lorealparis.sk
Telefon(y) 0233336111, 0252635690, 0850111842
Date of updating data: 07.11.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 13,100,634
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 300,022
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 68,324
2. Software (013) - /073, 091A/ 68,324
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 231,698
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 0
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 164,283
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 67,415
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 12,799,215
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 826,102
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 826,102
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 11,969,752
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,874,650
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,874,650
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 9,014,935
8. Pohledávky z derivátových operací (373A, 376A) 43,165
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 37,002
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 3,361
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,828
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 533
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,397
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,397
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 13,100,634
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,930,295
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 2,181,239
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 2,181,239
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 218,124
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 218,124
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 24,132
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 24,132
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 24
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 24
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,506,776
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,170,339
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 34,785
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 34,785
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 6,147,902
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 5,473,883
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,682,412
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,791,471
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 55,692
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 43,330
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 574,022
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 975
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,987,652
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,987,652
Date of updating data: 07.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 30,374,032
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 30,384,694
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 30,309,430
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 64,602
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,662
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 27,151,965
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 8,050,408
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,403,096
D. Služby (účtová skupina 51) 15,947,811
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,227,410
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 882,987
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 329,300
4. Sociální náklady (527, 528) 15,123
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 22,789
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 159,527
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 131,466
2. Ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotného majetku a hmotného dlouhodobého majetku (+/-) (553) 28,061
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -28,443
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 369,367
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,232,729
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,972,717
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 57,494
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 0
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 0
XII. Kurzové zisky (663) 2,159
XIII. Výnosy z přecenění cenných papírů a výnosy z derivátových operací (664, 667) 55,325
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 10
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 55,561
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 0
2. Ostatní náklady (562A) 0
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 21,142
P. Náklady z přecenění cenných papírů a náklady na derivátové operace (564, 567) 4,628
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 29,791
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 1,933
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,234,662
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 727,886
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,324,738
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -596,852
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,506,776
Date of updating data: 07.11.2016
Date of updating data: 07.11.2016