Vytvořte fakturu

KOLIBA REAL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 13.10.2016
Basic information
Obchodní název KOLIBA REAL
IČO 35725745
TIN 2020218838
DIČ SK2020218838
Datum vytvoření 25 Srpen 1997
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo KOLIBA REAL
Dvořákovo nábrežie 8
81102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 939 414 €
Zisk -1 081 580 €
Kapitál 31 088 255 €
Vlastní kapitál 16 480 293 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0259418111
Date of updating data: 13.10.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 26,239,756
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 25,383,251
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 24,063,150
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 595,371
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 21,541,406
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 900,371
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 13,302
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 845,473
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 167,227
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 1,320,101
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 973,088
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 347,013
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 846,980
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 353,915
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 353,915
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 356,601
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 315,113
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 315,113
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 41,488
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 136,464
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,640
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 133,824
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 9,525
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 7,772
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 1,753
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 26,239,756
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 11,970,672
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 18,910,035
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 18,910,035
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 6,958
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,315,807
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,315,807
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -7,180,548
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -7,180,548
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,081,580
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 14,263,984
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,353,918
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 275,852
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 275,852
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 2,078,066
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 11,894,452
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 72,007
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 72,007
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 11,035,900
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 847
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 573
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 32,159
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 752,966
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 15,614
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 714
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 14,900
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 5,100
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 5,100
Date of updating data: 13.10.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 939,414
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 931,872
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,542
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,903,239
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 147,060
D. Služby (účtová skupina 51) 214,804
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 24,275
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 16,904
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 6,534
4. Sociální náklady (527, 528) 837
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 5,686
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,495,139
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,495,139
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 16,275
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -963,825
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 570,008
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 39,720
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 10,812
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 10,812
XII. Kurzové zisky (663) 28,908
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 154,595
M. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) 36,548
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 21,462
2. Ostatní náklady (562A) 21,462
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 96,524
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 61
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -114,875
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,078,700
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,081,580
Date of updating data: 13.10.2016
Date of updating data: 13.10.2016