Vytvořte fakturu

BRATISLAVSKÁ INVESTIČNÁ - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 06.10.2015
Basic information
Obchodní název BRATISLAVSKÁ INVESTIČNÁ
IČO 35725818
TIN 2020252685
DIČ SK2020252685
Datum vytvoření 25 Srpen 1997
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo BRATISLAVSKÁ INVESTIČNÁ
Rajská 15/A
81108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 604 414 €
Zisk -307 401 €
Kontaktní informace
Email office@b-i.sk
Telefon(y) 0252638381
Mobile(y) +421917723570
Date of updating data: 06.10.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 12,445,871
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 134
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 134
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 134
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 12,443,750
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 11,852,751
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 11,852,751
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 588,837
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 88,542
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 88,542
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 480,634
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 9,661
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 10,000
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,162
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,668
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 494
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,987
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,987
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 12,445,871
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,297,974
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 597,491
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 597,491
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 1,071,682
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 936,202
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,570,397
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -634,195
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -307,401
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,147,897
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 8,281,064
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 8,280,382
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 682
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,813,731
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,776,348
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,776,348
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 13
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 32,746
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,744
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,880
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 53,102
Date of updating data: 06.10.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 241,570
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,604,414
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,219,300
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 241,570
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 147,917
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 995,627
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,801,666
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 2,716,935
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 33,813
D. Služby (účtová skupina 51) 485,280
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 22,925
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 16,702
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 6,139
4. Sociální náklady (527, 528) 84
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 18,333
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 265
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 265
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 522,400
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,715
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -197,252
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -775,158
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 107,271
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 102,057
2. Ostatní náklady (562A) 102,057
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 5,214
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -107,269
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -304,521
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -307,401
Date of updating data: 06.10.2015
Date of updating data: 06.10.2015