Vytvořte fakturu

SHARK Computers - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 07.03.2016
Basic information
Obchodní název SHARK Computers
IČO 35726229
TIN 2020218816
DIČ SK2020218816
Datum vytvoření 21 Srpen 1997
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo SHARK Computers
Hviezdoslavovo námestie 20
81102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 13 939 664 €
Zisk 358 093 €
Kapitál 1 177 536 €
Vlastní kapitál -1 035 622 €
Kontaktní informace
Email shark@shark.sk
Telefon(y) 0908999171, 0216900, 0262411750, 0262411751
Date of updating data: 07.03.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 6,643,454
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 72,687
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 72,687
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 22,419
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 50,268
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,556,659
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 379,673
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 379,673
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 27,162
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 27,162
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 27,162
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 6,057,247
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 6,046,000
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,046,000
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 11,247
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 92,577
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 33,682
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 58,895
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 14,108
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 14,108
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 6,643,454
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 467,180
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 1,244,291
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 1,244,291
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 19,916
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 19,916
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -1,155,120
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -1,155,121
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 358,093
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,176,274
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,191
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,191
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 5,903,439
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 5,747,550
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,747,550
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 27,676
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 17,702
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 84,894
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 25,617
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 24,605
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 24,605
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 247,039
Date of updating data: 07.03.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 13,938,485
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 13,939,664
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 13,416,155
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 522,330
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,179
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 13,542,075
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 12,439,697
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 63,750
D. Služby (účtová skupina 51) 607,489
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 388,364
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 279,786
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 96,675
4. Sociální náklady (527, 528) 11,903
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 272
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 22,070
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 22,070
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -7,610
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 28,043
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 397,589
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 827,549
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,208
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 590
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 590
XII. Kurzové zisky (663) 615
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 3
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 37,712
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 3,695
2. Ostatní náklady (562A) 3,695
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 556
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 33,461
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -36,504
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 361,085
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,992
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,992
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 358,093
Date of updating data: 07.03.2016
Date of updating data: 07.03.2016