Vytvořte fakturu

ZEUS PB - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 30.06.2016
Basic information
Obchodní název ZEUS PB
IČO 35726431
TIN 2020268195
Datum vytvoření 09 Září 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ZEUS PB
Trhovisko 235/7
92901
Dunajská Streda
Financial information
Prodej a příjem 108 294 €
Zisk 62 €
Date of updating data: 30.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 99,816
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 99,816
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 99,816
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 88,341
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 59,090
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,998
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 16,249
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 188,157
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 5,581
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 13,278
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 26,556
2. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) -13,278
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 332
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -8,423
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 62
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 182,576
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 34,706
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 5,627
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 117,175
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 44,168
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 2,031
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,056
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 69,920
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 757
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 6,311
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 18,000
Date of updating data: 30.06.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 108,294
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 97,733
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 10,500
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 61
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 106,020
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,697
C. Služby (účtová skupina 51) 58,937
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 22,753
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,694
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 9,710
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 1,099
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,130
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,274
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 30,099
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 6
X. Úrokové výnosy (662) 6
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,257
M. Úrokové náklady (562) 1,123
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 134
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,251
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,023
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 961
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 62
Date of updating data: 30.06.2016
Date of updating data: 30.06.2016