Vytvořte fakturu

KONTURA SLOVAKIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název KONTURA SLOVAKIA
IČO 35726440
TIN 2020241905
DIČ SK2020241905
Datum vytvoření 08 Září 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KONTURA SLOVAKIA
Vietnamská 3
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 618 532 €
Zisk -9 657 €
Kontaktní informace
webové stránky http://www.konturaslovakia.sk
Telefon(y) +421243294671, +421243410622, +421243427541
Mobile(y) +421905609402
Fax(y) 0243294671, 0243410622, 0243427541
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 293,595
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 90,571
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 90,571
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 69,261
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 21,310
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 197,381
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 18,954
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 580
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 18,374
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 138,749
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 129,943
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 129,943
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,957
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 5,849
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 39,678
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 10,392
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 29,286
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 5,643
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 5,643
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 293,595
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 170,649
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,672
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,672
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 599
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 599
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 173,035
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 173,035
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -9,657
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 122,946
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 579
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 579
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 122,367
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 112,870
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 112,870
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 5,903
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,157
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 59
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,378
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 618,413
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 618,532
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 358,569
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 259,845
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 118
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 624,665
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 336,818
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 67,138
D. Služby (účtová skupina 51) 97,889
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 83,388
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 57,387
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 20,198
4. Sociální náklady (527, 528) 5,803
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,390
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 33,571
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 33,571
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,471
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -6,133
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 116,569
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 645
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 645
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -643
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -6,776
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,881
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -9,657
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015