Vytvořte fakturu

Image Supplies - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 04.10.2016
Basic information
Obchodní název Image Supplies
IČO 35726563
TIN 2020218728
DIČ SK2020218728
Datum vytvoření 10 Září 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Image Supplies
Osiková 15
90025
Chorvátsky Grob
Financial information
Prodej a příjem 372 907 €
Zisk 6 587 €
Kontaktní informace
Email office@isup.sk
webové stránky http://isup.sk/
Telefon(y) +421245640551, +421245640552, +421245640553, +421245640554, +421245640556, +421245640557
Mobile(y) +421903234197
Fax(y) 0245640551
Date of updating data: 04.10.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 11,861
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 11,861
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 11,861
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 51,922
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 23,010
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -662
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,213
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 63,783
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 7,213
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 663
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -6,677
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 6,587
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 56,570
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 54,751
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 14,776
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 3,919
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 6,254
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 29,802
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,819
Date of updating data: 04.10.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 372,907
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 289,951
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 80,403
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2,083
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 470
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 362,628
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 188,255
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 53,081
C. Služby (účtová skupina 51) 60,497
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 52,871
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 988
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 2,066
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 911
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 1,695
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,264
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 10,279
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 68,521
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 49
X. Úrokové výnosy (662) 9
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 40
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 845
M. Úrokové náklady (562) 60
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 785
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -796
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 9,483
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 2,896
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 6,587
Date of updating data: 04.10.2016
Date of updating data: 04.10.2016