Vytvořte fakturu

Start People - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 11.05.2016
Basic information
Obchodní název Start People
IČO 35726768
TIN 2020268129
DIČ SK2020268129
Datum vytvoření 10 Září 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Start People
Drieňová 1H
82101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 7 998 500 €
Zisk 28 490 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0252442186, 0556225574, 0252621214, 0902934053
Fax(y) 0252621242
Date of updating data: 11.05.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 4,106,767
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 558,252
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 22,589
2. Software (013) - /073, 091A/ 20,424
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 2,165
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 535,663
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 433,094
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 102,569
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,463,908
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 14,873
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 14,873
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 5,521
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 5,521
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,521
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 3,432,338
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,813,402
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,813,402
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 1,113,200
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 505,736
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 11,176
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,168
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 8,008
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 84,607
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 14,836
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 69,771
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,106,767
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 107,365
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 2,743,332
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 2,743,332
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 511
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 995
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 995
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -2,665,963
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -2,665,963
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 28,490
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,966,898
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 280,684
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 250,000
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 15,281
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 15,403
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 3,245,780
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 43,305
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 43,305
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 271,526
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 588,494
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,296,550
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 45,905
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 114,786
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 74,902
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 39,884
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 325,648
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 32,504
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 32,504
Date of updating data: 11.05.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 7,998,500
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 10
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 7,841,916
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 30,386
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 126,188
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,938,661
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 9
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 84,387
D. Služby (účtová skupina 51) 493,345
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 7,113,822
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 5,064,991
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,802,962
4. Sociální náklady (527, 528) 245,869
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,770
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 146,103
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 146,103
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 19,515
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 7,099
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 70,611
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 59,839
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 7,264,185
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 28,470
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 19,580
2. Ostatní náklady (562A) 19,580
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 8,890
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -28,469
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 31,370
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 28,490
Date of updating data: 11.05.2016
Date of updating data: 11.05.2016