Vytvořte fakturu

LAURINSKÁ - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 23.11.2015
Basic information
Obchodní název LAURINSKÁ
IČO 35726938
TIN 2020268228
DIČ SK2020268228
Datum vytvoření 10 Září 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LAURINSKÁ
Laurinská 18
81101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 346 393 €
Zisk 1 924 €
Kapitál 2 861 248 €
Vlastní kapitál 1 378 021 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421915725771
Date of updating data: 23.11.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,804,037
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,138,422
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 2,138,422
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 86,711
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,041,494
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 10,217
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 664,479
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 629,731
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 186,183
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 186,183
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 443,548
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 34,748
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 19,036
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 15,712
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,136
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 1,136
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,804,037
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,378,497
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 932,751
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 932,751
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 43,758
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 43,758
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 400,064
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 734,578
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -334,514
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,924
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,423,224
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 1,169,000
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 248,529
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 10,057
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 10,057
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 149,654
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,858
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 6,437
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,504
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 75,019
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 5,695
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,695
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 2,316
C.1. Výdaje příštích období dlouhodobé (383A) 2,316
Date of updating data: 23.11.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 336,907
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 346,393
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 336,907
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2,500
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,986
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 317,626
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 47,454
D. Služby (účtová skupina 51) 93,572
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 98,441
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 72,655
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 24,520
4. Sociální náklady (527, 528) 1,266
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 6,220
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 55,854
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 55,854
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 16,085
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 28,767
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 195,881
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6,724
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 6,716
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 6,716
XII. Kurzové zisky (663) 8
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 32,607
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 28,616
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 28,616
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,991
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -25,883
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,884
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,924
Date of updating data: 23.11.2015
Date of updating data: 23.11.2015