Vytvořte fakturu

MAKROFAKT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.10.2016
Basic information
Obchodní název MAKROFAKT
IČO 35726971
TIN 2020228650
DIČ SK2020228650
Datum vytvoření 16 Září 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MAKROFAKT
Vajnorská 98
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 381 262 €
Zisk 4 286 €
Kapitál 125 502 €
Vlastní kapitál 55 942 €
Kontaktní informace
Email makrofakt@makrofakt.sk
Telefon(y) 0243633716, 0243633718
Fax(y) 0243633717
Date of updating data: 25.10.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 106,435
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 33,658
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 33,658
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 33,658
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 70,553
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 1,800
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,800
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 20,913
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 20,913
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 20,913
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 47,840
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,725
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 45,115
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,224
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,224
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 106,435
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 51,062
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 709
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 709
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 39,428
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 41,429
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -2,001
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,286
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 55,373
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 24,196
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 22,690
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 22,690
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,506
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 31,177
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 5,369
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,369
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 10,725
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,609
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,040
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 7,434
Date of updating data: 25.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 381,267
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 381,262
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 366,305
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 3,017
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 11,940
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 373,968
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 49,343
D. Služby (účtová skupina 51) 138,450
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 153,394
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 117,833
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 34,565
4. Sociální náklady (527, 528) 996
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,495
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 19,265
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 19,265
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 2,316
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,705
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 7,294
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 178,512
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 5
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,052
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,371
2. Ostatní náklady (562A) 1,371
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 200
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 481
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,047
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,247
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 961
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 961
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,286
Date of updating data: 25.10.2016
Date of updating data: 25.10.2016