Vytvořte fakturu

AlfaLux - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 21.07.2016
Basic information
Obchodní název AlfaLux
IČO 35727063
TIN 2020241872
DIČ SK2020241872
Datum vytvoření 16 Září 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AlfaLux
J. C. Hronského 20
83102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 31 041 €
Zisk -575 €
Kapitál 41 188 €
Vlastní kapitál 22 748 €
Kontaktní informace
Email alfalux@alfalux.sk
Telefon(y) 0244460722
Mobile(y) +421903719916
Fax(y) 0244460722
Date of updating data: 21.07.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 58,379
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 9,481
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 9,481
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 9,481
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 48,521
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 10,082
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,682
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 8,400
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 28,048
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 23,600
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 23,600
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ 0
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,448
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 10,391
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 425
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 9,966
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 377
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 377
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 58,379
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 22,555
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,672
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,672
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 709
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 709
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 15,749
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 28,526
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -12,777
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -575
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 35,735
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 0
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 0
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 35,735
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 25,077
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 25,077
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 982
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 680
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 230
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 8,766
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 89
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 89
Date of updating data: 21.07.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 31,041
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 9,134
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 9,824
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 11,917
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 166
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 31,762
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 11,348
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 50
D. Služby (účtová skupina 51) 1,230
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 9,464
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 7,000
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 2,464
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 205
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,102
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,102
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 8,267
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 96
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -721
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,330
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 795
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 794
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 649
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 117
2. Ostatní náklady (562A) 117
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 3
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 529
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 146
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -575
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 0
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 0
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -575
Date of updating data: 21.07.2016
Date of updating data: 21.07.2016