Vytvořte fakturu

VACUUMSCHMELZE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 04.04.2016
Basic information
Obchodní název VACUUMSCHMELZE
IČO 35727110
TIN 2020268151
DIČ SK2020268151
Datum vytvoření 17 Září 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VACUUMSCHMELZE
91624
/
Financial information
Prodej a příjem 21 974 678 €
Zisk 1 169 758 €
Kapitál 22 992 145 €
Vlastní kapitál 18 269 573 €
Kontaktní informace
Email personalneodd@vacuumschmelze.com
Telefon(y) 0327772200
Date of updating data: 04.04.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 23,416,672
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 14,895,364
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 26,315
2. Software (013) - /073, 091A/ 26,315
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 14,869,049
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 290,247
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 12,647,556
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 889,217
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 1,042,029
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 8,506,570
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 734,426
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 616,594
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 117,832
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 7,563,598
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 7,169,362
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,075,847
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 93,515
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 390,787
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,449
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 208,546
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,819
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 205,727
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 14,738
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 35
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 14,703
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 23,416,672
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 18,400,123
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 5,908,518
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 5,908,518
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 10,730,995
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 590,852
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 590,852
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,169,758
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,016,549
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 763,361
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 19,523
12. Odložený daňový závazek (481A) 743,838
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 82,318
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 82,318
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,643,676
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,481,561
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,481,561
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 640,166
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 416,374
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 102,371
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,204
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,522,157
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 425,816
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,096,341
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 5,037
Date of updating data: 04.04.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 21,845,267
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 21,974,678
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 21,845,267
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 40,282
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 31,149
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 57,980
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 20,433,520
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 3,521,779
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) -4,599
D. Služby (účtová skupina 51) 1,653,065
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 14,274,170
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 10,234,976
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 3,656,736
4. Sociální náklady (527, 528) 382,458
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 42,548
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 821,556
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 821,556
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 23,989
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 101,012
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,541,158
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 16,715,304
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 958
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 52
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 52
XII. Kurzové zisky (663) 906
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,749
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 668
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,081
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,791
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,537,367
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 367,609
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 320,305
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 47,304
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,169,758
Date of updating data: 04.04.2016
Date of updating data: 04.04.2016