Vytvořte fakturu

AQA Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 09.01.2017
Basic information
Obchodní název AQA Slovakia
IČO 35727314
TIN 2020218948
DIČ SK2020218948
Datum vytvoření 22 Září 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AQA Slovakia
Kremencova 5
84107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 156 651 €
Zisk 5 273 €
Kapitál 256 719 €
Vlastní kapitál -149 198 €
Kontaktní informace
Email aqa@adriaticana.sk
webové stránky http://www.adriaticana.sk
Date of updating data: 09.01.2017
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 85,551
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 23,702
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 23,702
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 13,264
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 10,438
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 61,849
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 10,000
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 10,000
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 13,828
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 13,828
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,828
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 38,021
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 24,079
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 13,942
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 85,551
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -126,864
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 5,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 5,000
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -137,137
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 17,063
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -154,200
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,273
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 212,415
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 152,058
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 150,648
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,410
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 16,420
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 43,837
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 10,921
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 10,921
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 32,916
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 100
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 100
Date of updating data: 09.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 17,484
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 156,651
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 17,484
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -5,000
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 144,167
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 149,357
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 548
D. Služby (účtová skupina 51) 7,728
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 311
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 7,123
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 7,123
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 133,227
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 420
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 7,294
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,208
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,061
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,061
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,061
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,233
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,273
Date of updating data: 09.01.2017
Date of updating data: 09.01.2017