Vytvořte fakturu

SLOVAKOR INDUSTRY - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 30.05.2016
Basic information
Obchodní název SLOVAKOR INDUSTRY
IČO 35727926
TIN 2020252718
DIČ SK2020252718
Datum vytvoření 22 Září 1997
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo SLOVAKOR INDUSTRY
Bajkalská 22
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 879 598 €
Zisk 193 034 €
Kontaktní informace
Email obchod@slovakor.sk
Telefon(y) 0315600161
Fax(y) 0315600163
Date of updating data: 30.05.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,364,864
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,563,471
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,563,471
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 132,776
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,371,756
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 58,939
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 794,509
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 223,289
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 130,550
3. Výrobky (123) - /194/ 91,677
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,062
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 521,009
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 514,119
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 514,119
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 6,890
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 50,211
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,033
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 49,178
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 6,884
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 6,884
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,364,864
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,284,118
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 3,201,144
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 3,201,144
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 20,416
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 20,416
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 108,876
2. Ostatní fondy (427, 42X) 108,876
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -587
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) -587
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -2,238,765
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 183,746
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -2,422,511
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 193,034
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,066,359
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 193,624
12. Odložený daňový závazek (481A) 193,624
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 677,869
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 609,099
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 609,099
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 35,765
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 16,105
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 16,900
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 28,046
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 28,046
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 166,820
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 14,387
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 14,387
Date of updating data: 30.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 3,800,669
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,879,598
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 6,652
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 3,792,963
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,055
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 31,126
V. Aktivace (účtová skupina 62) 23,824
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 21,650
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,328
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,670,749
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 5,524
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,360,891
D. Služby (účtová skupina 51) 798,253
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 354,540
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 263,765
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 71,821
4. Sociální náklady (527, 528) 18,954
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 19,713
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 75,115
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 75,115
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 22,860
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 33,853
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 208,849
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 690,952
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 950
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 949
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,571
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 3,238
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,333
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,621
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 205,228
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 12,194
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 4,743
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 7,451
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 193,034
Date of updating data: 30.05.2016
Date of updating data: 30.05.2016