Vytvořte fakturu

MARTINS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MARTINS
IČO 35727942
TIN 2021370175
DIČ SK2021370175
Datum vytvoření 24 Září 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MARTINS
Jelačičova 1
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 61 771 €
Zisk -18 663 €
Kapitál 190 190 €
Vlastní kapitál -50 967 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0255563103, 0905341551
Mobile(y) 0905341551
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 152,682
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 714
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 714
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 714
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 151,469
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 75,289
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 72,688
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 72,688
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,601
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 76,180
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 63,227
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 12,953
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 499
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 499
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 152,682
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -69,630
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 54,186
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -112,125
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 31,818
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -143,943
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -18,663
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 222,312
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 533
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 533
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 221,779
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 24,162
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 24,162
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 196,897
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 421
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 250
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 49
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 61,771
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 266
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 61,155
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 350
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 92,127
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 4,318
D. Služby (účtová skupina 51) 78,244
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 8,392
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 6,180
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 2,175
4. Sociální náklady (527, 528) 37
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 814
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 359
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 359
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -30,356
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -21,141
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 14,139
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 11,336
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 11,336
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 2,803
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,446
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 908
2. Ostatní náklady (562A) 908
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,538
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 11,693
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -18,663
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -18,663
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015