Vytvořte fakturu

STAVBY MOSTOV SLOVAKIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 22.07.2016
Basic information
Obchodní název STAVBY MOSTOV SLOVAKIA
IČO 35727951
TIN 2020268173
DIČ SK2020268173
Datum vytvoření 26 Září 1997
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo STAVBY MOSTOV SLOVAKIA
Radlinského 58
02601
Dolný Kubín
Financial information
Prodej a příjem 27 631 808 €
Zisk 3 827 €
Kapitál 18 849 583 €
Vlastní kapitál 976 113 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0484142622
Fax(y) 0484148359
Date of updating data: 22.07.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 13,450,840
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 196,764
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 14,696
2. Software (013) - /073, 091A/ 14,696
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 182,068
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 20,008
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 117,958
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 44,102
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 13,062,844
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 18,497
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 13,957
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 4,540
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 2,097,389
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 1,631,761
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,921
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,625,840
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 6,966
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 458,662
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 9,169,665
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 8,193,199
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 73,554
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,119,645
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 734,945
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 203,448
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 38,073
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,777,293
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,303
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,772,990
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 191,232
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 81,328
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 109,904
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 13,450,840
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 520,660
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 534,520
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 534,520
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 106,904
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 106,904
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -4,549
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) -4,549
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -120,042
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 346,622
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -466,664
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,827
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 12,930,180
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 768,221
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 755,622
1.b. Závazky z obchodního styku v rámci přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (321A, 475A, 476A) 8,249
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 747,373
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 10,341
12. Odložený daňový závazek (481A) 2,258
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 188,246
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 188,246
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 11,369,841
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 9,443,057
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 801,725
1.b. Závazky z obchodního styku v rámci přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 238,352
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,402,980
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 667,107
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 949,327
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 97,334
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 69,316
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 137,360
9. Závazky z derivátových operací (373A, 377A) 4,549
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,791
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 603,872
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,611
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 601,261
Date of updating data: 22.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 25,039,503
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 27,631,808
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 25,039,503
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2,678
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,589,627
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 27,308,032
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 5,027,845
D. Služby (účtová skupina 51) 17,583,223
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 2,412,693
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,675,568
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 604,022
4. Sociální náklady (527, 528) 133,103
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 8,686
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 154,593
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 154,593
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 3,232
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -378,964
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,496,724
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 323,776
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,428,435
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 19,787
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 101
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 101
XII. Kurzové zisky (663) 12,507
XIII. Výnosy z přecenění cenných papírů a výnosy z derivátových operací (664, 667) 7,179
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 138,835
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 4,474
2. Ostatní náklady (562A) 4,474
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 38,247
P. Náklady z přecenění cenných papírů a náklady na derivátové operace (564, 567) 7,604
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 88,510
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -119,048
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 204,728
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 200,901
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 101,525
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 99,376
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,827
Date of updating data: 22.07.2016
Date of updating data: 22.07.2016