Vytvořte fakturu

ENGINEERING TECHNOLOGY CORPORATION - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 20.05.2016
Basic information
Obchodní název ENGINEERING TECHNOLOGY CORPORATION
IČO 35728256
Datum vytvoření 30 Září 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ENGINEERING TECHNOLOGY CORPORATION
Limbová 21
01001
Žilina
Financial information
Prodej a příjem 8 809 729 €
Zisk 572 376 €
Kapitál 3 030 026 €
Vlastní kapitál 460 939 €
Kontaktní informace
Email ceit@ceit.sk
Telefon(y) 0903454010, 0415137431, 04151374310
Date of updating data: 20.05.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,857,637
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 350,828
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 171,061
2. Software (013) - /073, 091A/ 101,822
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 69,239
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 179,103
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 171,394
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 2,100
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 5,609
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 664
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 664
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,483,391
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 168,248
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 83,047
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 85,201
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 100,136
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 100,136
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,948,499
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,861,184
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 110,642
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,750,542
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 84,315
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,000
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 266,508
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 7,604
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 258,904
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 23,418
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 23,418
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,857,637
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,003,937
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,972
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,972
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,437
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,437
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 423,152
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 423,152
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 572,376
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,744,377
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 55,743
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 50,372
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 5,371
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,251,334
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 929,710
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 154,760
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 774,950
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 86,024
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 55,401
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 123,919
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 56,280
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 437,300
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 87,300
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 350,000
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 109,323
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 105,280
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 4,043
Date of updating data: 20.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 8,447,339
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 8,809,729
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 7,304,310
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,143,029
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 85,201
V. Aktivace (účtová skupina 62) 65,239
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 73,733
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 138,217
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,029,629
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 3,325,787
D. Služby (účtová skupina 51) 2,639,605
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,803,122
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,342,657
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 413,255
4. Sociální náklady (527, 528) 47,210
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 6,411
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 116,215
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 116,215
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 19,204
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 119,285
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 780,100
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,632,387
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 50
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 41
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 41
XII. Kurzové zisky (663) 8
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 36,352
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 10,168
2. Ostatní náklady (562A) 10,168
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 9,644
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 16,540
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -36,302
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 743,798
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 171,422
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 206,762
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -35,340
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 572,376
Date of updating data: 20.05.2016
Date of updating data: 20.05.2016