Vytvořte fakturu

AUTOPOLIS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název AUTOPOLIS
IČO 35728311
TIN 2020241938
DIČ SK2020241938
Datum vytvoření 29 Září 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AUTOPOLIS
Panónska cesta 32
85104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 23 577 669 €
Zisk 159 887 €
Kapitál 2 859 468 €
Vlastní kapitál 585 780 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0249300200, 0249300251, 0249300255, 0917953050
Mobile(y) 0917953050
Fax(y) 0244442370
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,869,272
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 328,830
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 600
2. Software (013) - /073, 091A/ 600
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 328,230
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 109,926
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 206,442
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 11,862
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,273,073
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,643,844
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 350,035
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,293,809
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 361,938
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 334,654
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 334,654
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 27,284
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,015,057
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,005,550
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,005,550
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,532
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,975
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 252,234
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 20,456
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 231,778
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 267,369
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 6,404
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 260,965
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,869,272
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 745,667
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 382,358
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 382,358
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 29,159
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 29,159
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 174,263
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 517,096
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -342,833
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 159,887
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,114,469
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 110,227
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
6. Long-term advance payments received (475A) 3,953
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 16,290
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 89,984
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 0
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,636,180
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,203,360
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,203,360
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 200,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 88,449
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 55,209
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 24,493
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 64,669
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 79,899
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 65,899
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 14,000
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 288,163
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 9,136
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 9,136
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 23,577,669
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 20,252,138
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 3,073,097
V. Aktivace (účtová skupina 62) -38,968
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 109,260
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 182,142
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 23,375,685
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 18,320,727
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,699,120
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 86,279
D. Služby (účtová skupina 51) 1,385,354
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,581,408
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,121,257
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 417,323
4. Sociální náklady (527, 528) 42,828
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 15,351
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 107,835
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 107,835
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 97,121
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 1,223
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 81,267
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 201,984
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,794,787
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 358
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku-sum (r. 36 r. 38) 0
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 352
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 352
XII. Kurzové zisky (663) 6
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 22,719
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 8,899
2. Ostatní náklady (562A) 8,899
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 121
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 13,699
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -22,361
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 179,623
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 19,736
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 57,036
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -37,300
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 159,887
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015