Vytvořte fakturu

M.D.M. Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název M.D.M. Slovakia
IČO 35728396
TIN 2020268371
DIČ SK2020268371
Datum vytvoření 01 Říjen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo M.D.M. Slovakia
Dobrovičova 8
81109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 237 482 €
Zisk -250 008 €
Kapitál 3 611 248 €
Vlastní kapitál -201 989 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0259334262, 0259334264, 0259334288
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,393,737
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,344,648
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 3,341,328
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 307,508
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,258,244
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 105,251
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 1,670,325
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 3,320
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 3,320
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 38,346
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 7,751
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 7,131
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 228
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,903
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 620
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 30,595
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 5,538
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 25,057
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 10,743
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 17
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 10,043
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 683
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,393,737
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -451,998
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 1,041,095
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 1,041,095
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 80,568
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 80,568
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -1,323,653
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -1,323,653
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -250,008
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,844,968
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 188,629
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (471A, 47XA) 35,000
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 153,629
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 3,650,383
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,286,844
1.b. Závazky z obchodního styku v rámci přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 731,935
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 554,909
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,352,402
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 5,746
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,431
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,593
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 367
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 5,956
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,956
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 767
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 767
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 235,926
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 237,482
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 235,926
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,556
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 486,127
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 33,577
D. Služby (účtová skupina 51) 68,747
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 102,345
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 67,966
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 24,366
4. Sociální náklady (527, 528) 10,013
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 8,515
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 258,122
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 258,122
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,821
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -248,645
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 133,602
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 16
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 15
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 419
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 89
2. Ostatní náklady (562A) 89
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 328
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -403
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -249,048
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -250,008
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015