Vytvořte fakturu

Sodexo - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 16.12.2016
Basic information
Obchodní název Sodexo
IČO 35728434
TIN 2020268360
DIČ SK2020268360
Datum vytvoření 30 Září 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Sodexo
Tomášikova 64
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 11 349 537 €
Zisk -480 539 €
Kontaktní informace
Email info@sodexho.sk
Telefon(y) 0232660272
Fax(y) 0232660270
Date of updating data: 16.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,498,069
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 433,662
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 5,880
2. Software (013) - /073, 091A/ 5,880
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 427,782
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 419,102
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 8,680
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,936,176
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 182,378
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 78,057
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 54,987
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 49,334
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 996
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 996
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 996
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,941,884
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,928,312
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,928,312
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,430
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 10,142
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 810,918
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 34,404
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 776,514
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 128,231
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 22,867
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 105,364
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,498,069
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 101,837
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 3,085,860
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 3,085,860
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 98,586
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 98,586
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -2,602,070
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -2,602,070
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -480,539
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,395,147
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 63,435
6. Long-term advance payments received (475A) 11,892
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 51,543
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,364,332
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,913,896
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,913,896
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 223,573
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 134,143
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 92,720
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 383,331
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 324,467
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 58,864
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 584,049
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 1,085
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 1,085
Date of updating data: 16.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 11,309,515
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 11,349,537
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,274,521
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 7,278,726
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,457,867
V. Aktivace (účtová skupina 62) 40,022
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 105,608
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 192,793
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 11,824,556
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 878,832
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 3,492,661
D. Služby (účtová skupina 51) 2,034,563
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 4,590,732
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 3,355,092
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,135,478
4. Sociální náklady (527, 528) 100,162
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,143
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 283,077
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 283,077
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 22,589
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 7,927
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 512,032
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -475,019
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,645,080
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 352
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 330
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 330
XII. Kurzové zisky (663) 22
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,860
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 410
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 410
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,106
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,344
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,508
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -480,527
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 12
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 12
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -480,539
Date of updating data: 16.12.2016