Vytvořte fakturu

InterWay - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 31.05.2016
Basic information
Obchodní název InterWay
IČO 35728531
TIN 2020268294
DIČ SK2020268294
Datum vytvoření 03 Říjen 1997
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo InterWay
Stará Vajnorská 21
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 27 285 997 €
Zisk 805 745 €
Kapitál 5 270 186 €
Vlastní kapitál 1 464 254 €
Kontaktní informace
webové stránky http://www.interway.sk
Mobile(y) +421903191047
Fax(y) 0232788890
Date of updating data: 31.05.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 11,648,466
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 404,116
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 165,900
2. Software (013) - /073, 091A/ 165,900
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 238,216
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 238,216
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 10,281,814
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 114,671
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 114,476
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 195
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 81,427
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 398
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 81,029
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 6,077,121
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 6,037,700
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,037,700
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 313
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 39,108
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 4,008,595
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 68,992
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 3,939,603
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 962,536
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 68,126
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 884,202
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 10,208
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 11,648,466
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,509,448
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 25,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 25,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 5,000
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 5,000
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,673,703
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,673,703
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 805,745
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,126,876
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 47,888
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 18,239
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 29,649
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 7,623,522
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 6,710,844
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,710,844
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 112,535
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 138,390
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 92,549
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 525,844
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 43,360
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 451,176
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 85,345
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 365,831
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 4,290
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 1,012,142
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 2,539
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 73,114
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 936,489
Date of updating data: 31.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 27,070,245
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 27,285,997
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 12,262,584
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 14,807,661
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 77,059
V. Aktivace (účtová skupina 62) 134,000
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2,750
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,943
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 26,212,724
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 11,187,636
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 221,791
D. Služby (účtová skupina 51) 11,878,425
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 2,757,923
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 2,066,841
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 15,130
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 614,001
4. Sociální náklady (527, 528) 61,951
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,716
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 141,226
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 141,226
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 80
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 22,927
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,073,273
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,993,452
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 366
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 192
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 192
XII. Kurzové zisky (663) 148
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 26
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 26,646
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 2,505
2. Ostatní náklady (562A) 2,505
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,122
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 23,019
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -26,280
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,046,993
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 241,248
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 323,029
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -81,781
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 805,745
Date of updating data: 31.05.2016
Date of updating data: 31.05.2016