Vytvořte fakturu

SMOKOVEC - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SMOKOVEC
IČO 35728591
TIN 2020251002
DIČ SK2020251002
Datum vytvoření 03 Říjen 1997
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo SMOKOVEC
Koceľova 15
82101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 604 840 €
Zisk 9 299 €
Kapitál 207 525 €
Vlastní kapitál 40 858 €
Kontaktní informace
Email recepcia@hotelsmokovec.sk
Fax(y) 0524425194
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 310,066
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 92,227
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 92,227
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 21,265
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 15,526
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 2,403
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 53,033
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 217,839
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 16,186
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 16,186
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 168,872
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 136,340
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 136,340
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 32,532
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 32,781
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 27,910
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 4,871
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 310,066
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 50,157
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 25,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 25,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 15,858
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 15,858
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 9,299
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 259,909
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,545
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,545
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 165,140
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 85,421
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 85,421
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 11,690
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 36,065
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 29,964
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,000
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 8,061
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 8,061
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 85,163
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 567,584
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 604,840
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 567,585
V. Aktivace (účtová skupina 62) 11,521
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 25,000
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 734
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 584,793
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 253,118
D. Služby (účtová skupina 51) 62,451
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 223,617
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 160,849
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 55,436
4. Sociální náklady (527, 528) 7,332
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,884
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 11,957
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 11,957
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 24,000
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,766
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 20,047
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 263,537
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,813
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 4,984
2. Ostatní náklady (562A) 4,984
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,829
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,810
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 12,237
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,938
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,938
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 9,299
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015