Vytvořte fakturu

MERLIN TRADE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MERLIN TRADE
IČO 35728736
TIN 2020268503
DIČ SK2020268503
Datum vytvoření 07 Říjen 1997
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo MERLIN TRADE
Bajzova 13
82108
Bratislava
Financial information
Zisk -4 404 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0244638595
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 435,569
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 370,405
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 370,405
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 370,405
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 65,164
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 60,517
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 56,499
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 56,499
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 2,415
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,603
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 4,647
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 105
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 4,542
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 435,569
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -80,595
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 165,970
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 165,970
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 39,782
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 39,782
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 46,089
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 46,089
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -328,032
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -328,032
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,404
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 516,164
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 4,541
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 4,541
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 422,863
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 313,272
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 313,272
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 13,864
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,300
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 69,094
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 19,808
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,525
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 63,098
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 63,098
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 4,633
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 21,029
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,277
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 50
D. Služby (účtová skupina 51) 3,224
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -3,277
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -3,274
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 167
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 3
2. Ostatní náklady (562A) 3
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 164
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -167
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -3,444
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -4,404
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35728736 TIN: 2020268503 DIČ: SK2020268503
 • Sídlo: MERLIN TRADE, Bajzova 13, 82108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 07 Říjen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Miroslav Králik predseda Nad lomom 4063/11 Bratislava-Staré mesto 811 02 20.06.2002
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   31.05.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Králik - predseda predstavenstva Nad lomom 4063/11 Bratislava-Staré mesto 811 02 Vznik funkcie: 20.06.2002
   30.05.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Králik - predseda predstavenstva Podhradie 55 Svätý Jur Vznik funkcie: 20.06.2002
   Ing. Pavol Rodina - člen prestavenstva Svidnícka 106/9 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 10.07.2000
   Ing. Martin Korček - člen Budmerice 841 Budmerice 900 86 Vznik funkcie: 06.07.2004
   11.02.2009Nové sidlo:
   Bajzova 13 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Rodina - člen prestavenstva Svidnícka 106/9 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 10.07.2000
   10.02.2009Zrušené sidlo:
   Tomášikova 25/A Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Rodina - člen Záhradnícka 11 Bratislava
   05.10.2004Nové sidlo:
   Tomášikova 25/A Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Korček - člen Budmerice 841 Budmerice 900 86 Vznik funkcie: 06.07.2004
   04.10.2004Zrušené sidlo:
   Pribinova 32 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PaeDr. Ladislav Zálepa - člen predstavenstva Exnárova 13 Martin
   17.06.2004Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   11.11.2002Nové predmety činnosti:
   požičovňa športových potrieb
   prevádzkovanie kolkární
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prípravné práce pre stavbu - demolácie a zemné práce bez použitia výbušnín
   prenájom strojov a zariadení
   predaj pohonných hmôt
   poradenská činnosť v predmete podnikania
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Králik - predseda predstavenstva Podhradie 55 Svätý Jur Vznik funkcie: 20.06.2002
   10.11.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Ján Kato - predseda Lábska 368/1 Zohor 900 51 Skončenie funkcie: 20.06.2002
   02.10.2001Nové sidlo:
   Pribinova 32 Bratislava 821 09
   Nové predmety činnosti:
   faktoring a forfaiting
   Nový štatutárny orgán:
   PaeDr. Ladislav Zálepa - člen predstavenstva Exnárova 13 Martin
   01.10.2001Zrušené sidlo:
   Panská 33 Bratislava 811 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   faktoring a fotaiting
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Sergej Zajcev - člen Haanova 2600/44 Bratislava
   19.02.2001Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Ján Kato - predseda Lábska 368/1 Zohor 900 51 Skončenie funkcie: 20.06.2002
   18.02.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Ján Kato - predseda predstavenstva Mlynská 5 Krompachy
   19.07.2000Nové obchodné meno:
   MERLIN TRADE, a.s.
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Rodina - člen Záhradnícka 11 Bratislava
   18.07.2000Zrušené obchodné meno:
   PRIVATFOND, obchodník s cennými papiermi, a.s.
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodovanie s cennými papiermi, vrátane:
   obstarávať pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovať s tým súvisiace služby
   vykonávať činnosť na základe zmluv podľa § 34 až 37
   obstarávať pre emitenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
   vykonývať poradenskú činnosť vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Róbert Király - člen B.S.Timravy 3 Bardejov
   13.01.2000Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Ján Kato - predseda predstavenstva Mlynská 5 Krompachy
   Ing. Róbert Király - člen B.S.Timravy 3 Bardejov
   Sergej Zajcev - člen Haanova 2600/44 Bratislava
   12.01.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Adriana Frátriková - predseda predstavenstva Bernolákova 32 Žilina
   Ing. Radoslav Gergeľ - člen 131 Bukovec 906 14
   Ing. Radoslava Vaľková - člen Švábska 67/6774 Prešov
   15.03.1999Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Adriana Frátriková - predseda predstavenstva Bernolákova 32 Žilina
   Ing. Radoslava Vaľková - člen Švábska 67/6774 Prešov
   14.03.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Adriana Frátriková - člen Bernolákova 32 Žilina
   Ing. Radoslava Vaľková - predseda predstavenstva Švábska 67/6774 Prešov
   16.03.1998Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Radoslav Gergeľ - člen 131 Bukovec 906 14
   Ing. Radoslava Vaľková - predseda predstavenstva Švábska 67/6774 Prešov
   15.03.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Radoslav Gergeľ - predseda predstavenstva 131 Bukovec 906 14
   Ing. Daniel Guspan - člen Vojenská 9 Košice 040 01
   07.10.1997Nové obchodné meno:
   PRIVATFOND, obchodník s cennými papiermi, a.s.
   Nové sidlo:
   Panská 33 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   leasingová činnosť
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   faktoring a fotaiting
   obchodovanie s cennými papiermi, vrátane:
   obstarávať pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovať s tým súvisiace služby
   vykonávať činnosť na základe zmluv podľa § 34 až 37
   obstarávať pre emitenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
   vykonývať poradenskú činnosť vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Adriana Frátriková - člen Bernolákova 32 Žilina
   Ing. Radoslav Gergeľ - predseda predstavenstva 131 Bukovec 906 14
   Ing. Daniel Guspan - člen Vojenská 9 Košice 040 01