Vytvořte fakturu

VÍNO PEZINOK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 26.07.2016
Basic information
Obchodní název VÍNO PEZINOK
IČO 35728833
Datum vytvoření 07 Říjen 1997
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo VÍNO PEZINOK
Za dráhou 21
90201
Pezinok
Financial information
Prodej a příjem 1 596 694 €
Zisk -142 419 €
Kontaktní informace
Email sekretariat@mvppezinok.sk
Telefon(y) 0336906254, 0336906301, 0336906159
Fax(y) 0334213218, 0336906333
Date of updating data: 26.07.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,513,779
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,348,009
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 408
2. Software (013) - /073, 091A/ 408
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,347,601
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 135,820
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 76
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 194,944
4. Rostoucí celky trvalých porostů (025) - /085, 092A/ 1,005,540
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 11,221
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,044,335
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 493,393
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 117,028
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 277,418
3. Výrobky (123) - /194/ 94,227
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 4,720
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 521,390
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 145,303
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 145,303
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 376,087
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 29,552
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,750
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 27,802
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 121,435
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 6,195
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 115,240
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,513,779
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,696,893
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 698,200
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 698,200
A.II. Emisní ážio (412) 133,000
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 74,105
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 85,375
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 85,375
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 848,632
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 848,632
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -142,419
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 714,286
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 60,782
12. Odložený daňový závazek (481A) 60,782
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 419,804
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 332,768
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 332,768
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 9,726
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 13,580
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 48,331
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 15,399
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 11,396
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 11,396
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 219,304
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 3,000
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 102,600
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 5,928
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 96,672
Date of updating data: 26.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,596,737
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,596,694
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 71,911
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 813,596
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 129,352
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -133,471
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 466,979
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 248,327
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,705,865
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 55,230
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 340,481
D. Služby (účtová skupina 51) 271,730
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 201,287
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 144,576
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 49,432
4. Sociální náklady (527, 528) 7,279
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 6,267
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 109,036
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 109,036
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 706,930
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,904
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -109,171
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 213,947
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 43
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 41
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 30,411
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 6,301
2. Ostatní náklady (562A) 6,301
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 24,110
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -30,368
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -139,539
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -142,419
Date of updating data: 26.07.2016
Date of updating data: 26.07.2016