Vytvořte fakturu

VÍNO PEZINOK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.11.2016
Basic information
Obchodní název VÍNO PEZINOK
IČO 35728833
TIN 2020203680
Datum vytvoření 07 Říjen 1997
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo VÍNO PEZINOK
Za dráhou 21
90201
Pezinok
Financial information
Prodej a příjem 1 102 871 €
Zisk -308 169 €
Kontaktní informace
Email sekretariat@mvppezinok.sk
Telefon(y) 0336906254, 0336906301, 0336906159
Fax(y) 0334213218, 0336906333
Date of updating data: 25.11.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,390,783
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,205,960
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,205,960
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 109,341
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 74
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 148,324
4. Rostoucí celky trvalých porostů (025) - /085, 092A/ 942,221
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 6,000
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,182,830
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 400,132
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 60,321
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 231,105
3. Výrobky (123) - /194/ 105,408
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 3,298
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 761,542
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 224,091
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 53,414
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 170,677
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 360,535
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 18,611
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 158,305
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 21,156
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 419
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 20,737
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,993
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,993
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,390,783
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,453,850
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 698,200
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 698,200
A.II. Emisní ážio (412) 133,000
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 74,105
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 85,375
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 85,375
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 771,339
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,403,925
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -632,586
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -308,169
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 877,228
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 248
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 248
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 587,550
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 556,983
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 93,244
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 463,739
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 6,835
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 10,714
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,097
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,921
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 7,586
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 6,086
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,500
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 281,844
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 59,705
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 321
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 47,011
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 12,373
Date of updating data: 25.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,044,418
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,102,871
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 74,446
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 870,940
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 99,032
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -71,557
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 35,318
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 94,692
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,414,562
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 67,605
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 602,642
D. Služby (účtová skupina 51) 337,649
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 184,551
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 134,039
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 44,971
4. Sociální náklady (527, 528) 5,541
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 6,713
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 102,645
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 102,645
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 26,481
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 13,638
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 72,638
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -311,691
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -35,035
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 17,238
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 17,167
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 17,167
XII. Kurzové zisky (663) 60
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 11
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 10,836
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 6,923
2. Ostatní náklady (562A) 6,923
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 52
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,861
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 6,402
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -305,289
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -308,169
Date of updating data: 25.11.2016
Date of updating data: 25.11.2016