Vytvořte fakturu

REMING CONSULT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 28.06.2016
Basic information
Obchodní název REMING CONSULT
IČO 35729023
TIN 2020250958
DIČ SK2020250958
Datum vytvoření 09 Říjen 1997
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo REMING CONSULT
Trnavská cesta 27
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 16 647 007 €
Zisk 640 590 €
Kontaktní informace
Email reming@reming.sk
webové stránky http://www.reming.sk
Mobile(y) +421902285830, +421903778828, +421907193911, +421910331910, +421903778820, +421911093003
Fax(y) 0255566144
Date of updating data: 28.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 9,033,818
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,895,051
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 31,074
2. Software (013) - /073, 091A/ 31,074
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 437,299
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 24,596
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 91,525
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 315,348
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 788
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 5,042
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 1,426,678
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 1,326,178
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 100,500
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,778,551
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,223,500
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 1,223,500
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 48,305
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 40,266
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 40,266
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 7,434
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 605
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,524,194
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,508,714
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 230,999
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,277,715
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 751
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 14,729
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 7,613
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 7,613
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 3,974,939
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 23,831
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 3,951,108
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 360,216
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 360,216
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 9,033,818
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,765,430
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 99,600
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 99,600
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 20,182
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 20,182
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 968,657
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 968,657
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 3,036,401
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 3,036,401
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 640,590
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,268,388
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 34,358
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 21,377
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 12,363
12. Odložený daňový závazek (481A) 618
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 4,178,124
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,537,865
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,537,865
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 305,221
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 153,907
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 181,131
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 55,906
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 55,906
Date of updating data: 28.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 15,413,530
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 16,647,007
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 15,413,530
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 1,223,500
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2,454
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,523
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 15,803,677
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 182,582
D. Služby (účtová skupina 51) 11,912,210
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 3,273,748
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 2,346,612
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 106,000
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 769,453
4. Sociální náklady (527, 528) 51,683
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 165,712
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 126,200
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 126,200
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 88
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 15,252
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 127,885
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 843,330
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,542,238
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 31,516
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 24,709
2. Výnosy z cenných papírů a podílů v poměru účasti kromě tržeb z přidružené subjekty (665) 24,709
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 6,602
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 751
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 5,851
XII. Kurzové zisky (663) 205
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 36,844
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 9,951
2. Ostatní náklady (562A) 9,951
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,496
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 25,397
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,328
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 838,002
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 197,412
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 194,562
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 2,850
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 640,590
Date of updating data: 28.06.2016
Date of updating data: 28.06.2016